Търсене

АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО (2020 – 2022 г.)

Дейността на Националния инспекторат по образованието е динамична и търпи промени съобразно промените и специфичните особености на външната среда, политическите, социалните, икономическите и технологични фактори, новите политики за работа, промените в нормативната уредба, предстоящото формиране на ключови предизвикателства и политики за новия програмен период 2021-2027.

Актуализираната Стратегия за развитие на Националния инспекторат по образованието е съобразена с основните стратегически документи на национално ниво, които задават нови посоки и приоритети в работата на държавната администрация за осигуряване качество на предучилищното и училищно образование

В изпълнение на своята мисия и визия основната задача на Националния инспекторат по образованието е да координира и направлява обществените усилия за по-добро качество на образованието, което да осигури успешна реализация на подготвени за пазара на труда кадри. С оглед на изпълнените ключови дейности в развитието на НИО и в отговор на новите предизвикателства пред управлението на качеството на образованието е необходимо Стратегията за развитие на НИО да се актуализира и разшири, като включи и нови мерки. АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НИО -2020-2022

 

Споделете:
Търсене
Skip to content