Търсене

АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА – гр. СОФИЯ

План 2През учебната 2022/2023 година от НИО бяха извършени инспекции на 121  училища, от които 120 в град София и една повторна инспекция в с. Опан. През учебната 2022/2023 г. са постигнати положителни резултати в обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците, в управлението на институциите и осигуряване на подходяща безопасна и здравословна институционална среда в училищната система на град София, изразяващи се в следното:

 • Предоставят се ефективна обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
 • Осъществява се ефективно управление на групата/класа за реализиране на очакваните резултати от обучението, възпитанието и социализацията.
 • В училищата се реализират дейности за формиране и развиване на демократична култура, гарантираща активното участие на учениците в обществения живот чрез създадени умения за общуване в различна социална среда и формиране на способности за проява на толерантност и съпричастност, поемане на отговорност и вземане на решения.
 • Политиките на училището за управление на човешките ресурси се основават на успешни управленски практики за подбор, назначаване и мотивиране на педагогическите специалисти, включително и чрез утвърдена система за оценяване на постигнатите резултати от труда им.
 • Лидерството в училищната общност се реализира на база създадените условия за развитие на ръководни умения и лидерски компетентности сред педагогическите специалисти и развиване на формите на ученическо самоуправление.
 • Осигурени са информационно-технологични ресурси за образователния процес, които са предпоставка за реализиране на съвременно обучение.
 • Ефективната училищна политика за превенция на тормоза и насилието и осигурената позитивна среда са фактор за превръщане на училищата в привлекателно и желано място за учене и за развиване на социални компетентности у децата и учениците.
 • Безопасната и здравословната физическа среда е осигурена чрез обособени зони за учене, спорт, хранене, отдих и здравно обслужване.

Анализът на резултатите на оценените индикатори с цел осигуряване на по-високо качество на образованието очертава страни от дейността на институциите, които следва да се подобрят:

 • Да се осигуряват оптимални условия за формиране и развиване на дигитални компетентности у децата и учениците, като част от ключовите компетентности, които формират критичност и увереност при употребата на пълния набор дигитални технологии за информация, комуникация и базово разрешаване на проблеми във всички аспекти от живота.
 • Да се развиват умения у децата/учениците за работа в екип, за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване, като част от задължителните социални или т. нар. „меки“ умения, неразделна част от ключовите компетентности, допринасящи за цялостното развитие на личността и значими за уменията за живот в 21 век.
 • Да се насочат усилията на училищните екипи за постигане на по-високи резултати от националните външни оценявания.
 • При организацията на образователния процес да се осъществява по-целенасочено планиране на педагогическата ситуация/учебния час с фокус върху формулиране на ясни цели, водещи до очаквани резултати, форми на оценяване, междупредметно взаимодейтвие, иновативни методи, подходи и технологии за преподаване и учене за пълноценно реализиране на компетентностния подход в обучението.
 • Да се подобрят уменията на управленските екипи за стратегическо и оперативно планиране и организиране на дейността на училището, с обвързаност между цели, дейности и резултати.
 • Да се осигурят условия за ефективна комуникация в училищната общност за изпълнение на стратегията чрез привличане и ангажиране на всички участници в образователния процес за развитие на институцията и постигане на стратегическите цели.
Споделете:
Търсене
Skip to content