Търсене

АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ УЧИЛИЩАТА (2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА)

Настоящият анализ е изготвен в Националния инспекторат по образованието (НИО) и има за цел да изследва резултатите от проведеното инспектиране през учебната 2021/2022 г. като предостави информация на Министерския съвет и на министъра на образованието и науката за качеството на предучилищното и училищното образование и изпълнението на държавните образователни стандарти и държавната политика на Република България в областта на предучилищното и училищното образование.

Под качество на образованието разбираме съвкупност от характеристики на образователния процес, които водят до реализация на целите и политиките, свързани с: нивото на знания, умения и компетентности на учениците; степента на развитие на личностните качества и социалните компетентности; удовлетвореността на потребностите на обществото, родителите и учениците.

Анализ на качеството на образованието 2021-2022 учебна година

Споделете:
Търсене
Skip to content