Търсене

АНКЕТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МНЕНИЕТО И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И ПОДКРЕПАТА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Във връзка с изследване на мнението и удовлетвореността на родителите от обучението, оценяването и подкрепата за личностното развитие на учениците в електронна среда чрез комуникационните и информационните технологии Националният инспекторат по образованието проведе анкетно проучване сред  6991 родители. Анкетата  се разпространи чрез официалната интернет страница на НИО, чрез споделяне в социалните групи във Facebook и сред директори на училища. Обхванати са родители на ученици от първи до дванадесети клас, като 807 от тях имат повече от едно дете. Резултатите от затворените въпроси в анкетата са представени в Приложение 1 Приложение_1_анкети-родители Пълният списък с отговорите на въпросите: Какво е вашето мнение за дистанционното обучение? Какво може да се подобри според Вас? е представен в Приложение 2 Приложение 2 -отворени въпроси.

Изводи от анкетата с родителите:

Високата степен на удовлетвореност на родителите от учебния процес за учебната 2019/2020 г., изследвана чрез анонимна анкета, се запазва и при обучението от разстояние в периода март-юни 2020 г. Преобладават родителите, които са удовлетворени в голяма степен от организацията и провеждането на образователния процес в извънредна ситуация. Малка част от тях са изразили много ниска и ниска удовлетвореност.

По-голямата част от родителите са удовлетворени от факта, че учителите проявяват готовност и гъвкавост за справяне с учебния процес. Според малка част от тях не всички педагогически специалисти успяват да се справят с предизвикателствата на дистанционното обучение. Незначително представени са родителите, които изразяват неудовлетвореността си по този въпрос и са крайни в оценката си.

В свободните отговори на анкетата по-голямата част от родителите на ученици в начален и прогимназиален етап определят обучението от разстояние като алтернативен вариант на традиционното обучение в конкретните условията, но посочват, че децата имат нужда от общуване с учителите и със съучениците си. Обучението в електронна среда предоставя възможност за подобряване на дигиталните  компетентности и чувството за отговорност и самодисциплина у децата.  Високо е оценена ефективната организация на образователния процес, постигнатите резултати и подобрената комуникация  между институция-ученик-родител. Изказва се висока степен на удовлетвореност относно подготовката на учителите, условие за успешното протичане на образователния процес в електронна среда. По въпроса за затруднения в условията на обучението около една трета от родителите на учениците от първи клас определят обучението от разстояние като неудачно за техните деца.

Отговорите на родителите на ученици от гимназиалния етап показват ниска степен на удовлетвореност от развитието на уменията за учене в електронна среда поради нерегулярното проследяване на нивото на усвояване на новите знания и оценяването на учениците в електронна среда. Учителите не винаги проверяват изпълнението на поставените задачи. Обемът от заданията е много голям спрямо поставените срокове за изпълнение и липсват указания. Не винаги се реализират дейности за прилагане на нови знания и умения.

Повече от половината анкетирани родители са удовлетворени, че в извънредна ситуация и в условия на дистанционно обучение се осъществява допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата им от Центровете за социална рехабилитация и интеграция, Дневните центрове и Центровете за обществена подкрепа. Почти една трета са отговорили отрицателно.

Препоръки от анкетата сред родителите

Препоръките на родителите относно осъществяването на обучението в електронна среда най-често са свързани с:

  • организацията и управлението на класната стая и квалификацията на педагогическите специалисти;
  • провеждането на по-голям брой консултации и по-честа комуникация с учителите относно проследяването на напредъка на учениците и оценяването на резултатите от обучението им;
  • осъществяването на честа видео връзка между учениците със специални образователни потребности (СОП), ресурсните учители и другите специалисти; осигуряваенето на достъп на децата със СОП до терапевтична работа; намаляване на количеството писмена работа, като се увеличи времето за разяснение на учебното съдържание;
  • необходимостта от обучения на педагогическите специалисти по теми, свързани със спецификата и организацията на онлайн обучението, разработването и естетическото оформление на образователните ресурси в зависимост от възрастта на учениците
  • въвеждането на смесена форма на обучение за новата учебна година.
Споделете:
Търсене
Skip to content