Търсене

БЪЛГАРИЯ: ПЪТНА КАРТА НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА УЧИТЕЛИ

Работната сила в България е изправена пред динамични тенденции, повлияни от негативната демографска картина, сезонната и дългосрочната миграция на населението в страната и чужбина, небалансираното икономическо развитие на българските региони, икономическите различия между секторите на икономиката и свързаните с това дисбаланси на пазара на труда и търсенето на умения. Този контекст оказва силно влияние върху сектора на образованието, който се отличава със застаряваща работна сила в учителската професия и намаляваща популация на учениците. В допълнение към проблема със задържането на таланти и привличането на нови учители в отговор на спецификата на работната сила в учителската професия и демографията, България трябва да гарантира, че педагогическите специалисти разполагат с уменията и компетентностите, необходими за постигане на желаните резултати и умения при учащите. Профилът, уменията и динамиката на работната сила в учителската професия са ключови фактори, които влияят на тенденциите в образователния сектор и на резултатите от ученето, и които изискват специфично управление чрез целенасочени политики за учителите.

Настоящият доклад е разработен от служители и консултанти на Групата на Световната банка за да осигури консултативна подкрепа за Министерството на образованието и науката (МОН) на Република България. Пътната карта представлява план за незабавни действия в отговор на текущи програми, насочени към работната сила, и за необходимите дългосрочни инвестиции за да бъдат попълнени съществуващите празноти в политиките и реформите по отношение на учителите. BG-19BG04_Пътна карта на политиките за учители

Споделете:
Търсене
Skip to content