Търсене

ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (CAF )В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

екип за внедряване с консултант Е. Александрова

В рамките на Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ в Националния инспекторат по образованието на 16 и 17 януари 2020 г. се проведе второ обучение и консултиране на работната група за разработване на проекта на Плана за подобрение към инструмента за управление на качеството – CAF, разработен от самия публичен сектор и специално пригоден за него. Консултант за работа с осъвременената програма и интерактивния наръчник  за екипа на НИО е г-жа Емилия Александрова, държавен експерт в Министерски съвет.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content