Търсене

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО за учебната 2021/2022 година

В изпълнение на чл. 22 от Правилник за устройството и функциите на националния инспекторат по образованието представям на Вашето внимание Годишен план за дейността на Националния инспекторат по образованието за учебната 2021/2022 година с приложения. НИО ще изпълнява планираните дейности за годината в съответствие с целите и приоритетите в Стратегия за развитие на Националния инспекторат по образование: Приоритет 1. Устойчиво лидерство в процесите за оценка и повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование; Приоритет 2. Висока ефективност на процеса на инспектиране; Приоритет 3. Сътрудничеството и партньорството за осигуряване на по-високо качество.

За осигуряване на оптимален обхват на инспектираните институции за предстоящата учебна година са приложени следните принципи и методи на подбор за включване в плана за инспекции:

  •   метод „Анализ на риска“– институции, получили незадоволителна оценка от инспекция през учебната 2020/2021 г.
  • вид на училищата – обединени училища;
  • териториален принцип – всички училища от 14 общини;
  • училища, участвали в апробирането на процедурите и инструментите за инспектиране през 2018 година;
  • доброволен принцип;
  • други: училища от София, участвали в проект „Иновативен модел за полицентрично инспектиране на мрежа от училища в България“.

Общият брой на институциите, планирани за инспектиране е 150, в това число една детска градина с незадоволителна оценка за повторно инспектиране. Във връзка с изпълнението на проект „Изработване рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст“ с очакван етап на пилотиране и разпространение м. август 2022 г. в Годишния план на НИО не са включени детски градини.

В съответствие с чл. 6, т. ал.2, т. 19 и 21 от Правилника за устройството и функциите на националния инспекторат по образованието Министерски съвет и/или Министърът на образованието и науката може да възложи на директора на НИО изготвяне на анализ на качеството на образованието в инспектираните детски градини и училища за определен период, в определен регион или за страната.

Приложения

Годишен план на НИО 2021-2022 учебна година

принципи и методи на подбор 21-22

Списък на училища за инспектиране 2021-22

Споделете:
Търсене
Skip to content