Търсене

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО -2020/2021 г.

В изпълнение на чл. 6, ал. 3, т. 1 от Правилника за устройството и функциите на националния инспекторат по образованието, Приет с ПМС № 36 от 13.03.2018 г., Обн. ДВ. бр.24 от 16 март 2018г., изм. ДВ. бр.2 от 7 януари 2020г. публикувам  Годишен план за дейността  на националния инспекторат по образованието за учебната 2020/2021 година (м. септември 2020 – м. август 2021 г.).

През плановия период Националният инспекторат ще работи в изпълнение на следните приоритети и цели:

Приоритет 1. Устойчиво лидерство в процесите за оценка и повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование

Специфична цел 1: Утвърждаване на общото разбиране за качеството на образованието на всички участници в системата на предучилищното и училищно образование

Специфична цел 2: Утвърждаване на НИО като институция, развиваща качеството на образование в системата на предучилищното и училищното образование и в своята дейност

Приоритет 2. Висока ефективност на процеса на инспектиране 

Специфична цел 1: Утвърждаване на модела за инспектиране като позитивна мотивация за предоставяне на качествено образование от образователните институции

Специфична цел 2: Осъществяване на периодична рефлексия на действащия модел за инспектиране

Приоритет 3. Сътрудничеството и партньорството за осигуряване на по-високо качество

Специфична цел 1:  Разширяване на партньорството с институциите от системата на предучилищното и училищното образование и заинтересованите страни

Специфична цел 2:  Съвместна дейност, обмяна на опит и внасяне на подобрения в процеса на инспектиране в партньорство с инспекторати от други страни (SICI) и други заинтересовани страни.

Мерките, дейностите и индикаторите за изпълнение на Годишния план на НИО са в Приложение №1-годишен ПЛАН -20-21, графикът за изпълнението на дейностите е в Приложение №2-график дейности 20-21

 

Споделете:
Търсене
Skip to content