Търсене

ГОДИШНА ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ за 2022 г. НА ПОСТОЯННАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ (SICI)

В периода 16 – 19.11.2022 г. в гр. Дънбойн, Ирландия се проведе Генералната асамблея на Постоянната международна конференция на инспекторатите (SICI). Срещата беше открита с поздравление от министъра на образованието на Ирландия г-жа Норма Фолей.

Ивон Кийтинг, ръководител на инспектората в Ирландия представи основни акценти от работата на инспекторатите по темата за 2022 година „Подкрепа за справедливост и високи постижения”. В четири паралелни семинара, обединени от темата „Справедливост и високи постижения“ беше споделен опитът на инспекторите в Ирландия и Северна Ирландия. Директорът на НИО д-р Анелия Андреева взе участие в семинара „Инспекцията като ключов двигател за справяне с неравностойното образование”. Представената програма на Ирландския инспекторат DEIS си поставя за цел да осигури необходимата образователна подкрепа на всички деца и ученици от рискови групи, чрез разработване на специални програми от кандидатстващите по програмата училища. Програмата обхваща 967 начални училища и 235 училища от прогимназиален етап. Всяко училище получава финансиране за реализиране на дейности за идентифициране на ученици в риск от образователни затруднения, за създаване на екипи за подкрепа и изготвяне на училищна програма за адресиране на нуждите, за обучение на учители, които ще изпълняват тригодишната програма. Екипите във всяко училище работят по темите, резултатите от които инспекторатът оценява: асистенция и придружители, задържане в училище, четивна и математическа грамотност, преход между училищните етапи, сътрудничество с родители, изпити и учебни постижения, лидерство и управление, гражданско образование, благополучие.

В панела за работа на Националните инспекторати по темата „Принос на инспекцията към равния достъп и върховите постижения“ (Еquity and Еxcellence) кратко резюме на проведените работни срещи и обсъдените теми:  Образователна справедливост и високи постижения; Включване, справедливост, качество и подобряване на училището и Справедливост и високи постижения: как инспекторатите могат да работят за постигане на тези две цели? направиха Алисън Мак Доналд,  Шотландски инспекторат, Алисия Мургия, инспекторат на Баската държава (Испания), Изабел Легуи, инспекторат Франция и Урсула Котте, инспекторат Ирландия.

Участниците в регионалните кръгли маси обсъдиха най-важните моменти във връзка с годишната тема за всеки инспекторат. За НИО това е акцентът в оценяването на работата в училище с децата и учениците от уязвими групи. Критерий в областта на инспектиране „Образователен процес” е „Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици”. Един от индикаторите е специално посветен на предоставянето на допълнителна подкрепа за деца/ученици със специални потребности. Инспекторите оценяват дейностите и резултатите от допълнителната подкрепа и ефективността на екипната работа и за подкрепа на цялостното развитие на личността. Инспекторите отчитат взаимодействието на екипа в детската градина/училище с родителите и други специалисти извън училището (при необходимост). Родители, ученици, учители, друг педагогически персонал и ръководен екип се интервюират по време на посещението в училище за резултатите от допълнителната подкрепа за ученици със специални потребности. За своите преценки инспекторите анализират и училищните документи. Годишната среща на националните координатори постави някои организационни въпроси и представи Проект STESSI, по програма Еразъм +, К2 в който НИО, България участва като партньор. Проектът стартира през м. декември 2022г. и следва да приключи през 2025 г.

Редовната Годишна конференция прие отчета за работата на SICI за 2022 година и стартира приоритетната тема за 2023 г. „Връзката между инспектиране и научни изследвания“. Основни акценти по темата направи новият председател на ИК на SICI Джейн Мак Манус. Въвеждащата лекция  бе изнесена от професор Крис Чапман от университета в Глазгоу. Практиката си в използването на научни изследвания споделиха инспектори от Англия (Ofsted), Люксембург, Норвегия и Чешката република. Благодарение на осигуреното онлайн транслиране в панелната дискусия взеха участие представители на всички членове на SICI. В споделения практически опит от работата представителите на инспекторатите постигнаха съгласие относно назрялата необходимост от активно сътрудничество между оценяващите качеството инспекторати и научните среди, провеждащи изследвания в областта на качеството на образование.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content