Търсене

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д ЗА 2023 г.

Стратегическата цел на Националния инспекторат по образованието за повишаване качеството на човешкия капитал, чрез формирането на високо образовани, иновативни и активни личности, способни да се реализират успешно като професионалисти и граждани и така да допринасят за личното си благоденствие и устойчивото развитие на всички социални сфери е: Постигане на устойчивост на процесите за осигуряване на качество на предоставеното образование за успешна реализация на децата и учениците.

През 2023 г. дейността на Националния инспекторат по образованието (НИО) е насочена към осъществяване на функциите, възложени по силата на Закона предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Правилника за устройството функциите на НИО, Наредба № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата.

Цел 1– Координация на всички нива на образование и обучение и разпределение на отговорностите по оценка на качеството между НИО, МОН, РУО, местна власт и директори на училища

Цел 2 – Прилагане на най-ефективни съвременни практики при външната оценка на качеството на образованието и усъвършенстване на инструментариума за инспектиране.

Доклад на администрацията НИО – 2023 г.

С постигането на годишните си цели за 2023 г. НИО допринесе за изпълнението на националните стратегически документи (Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030), Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 и План за действие за изпълнение на Националната програма за развитие България 2030 за периода 2022-2024 г.). НИО предоставя информация за степента на изпълнение на националните образователни политики, спомага за по-ефективното управление на системата на предучилищното и училищното образование на всички нива, активно сътрудничи в инициативи за осигуряване на по-високо качество на образованието.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content