Търсене

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д 2020 г.

От осъществената през 2020 г. дейност могат да бъдат направени следните изводи:

Степента на изпълнение на целите на Националния инспекторат по образованието е 99,5%.

Пет от шестте цели за 2020 г. на администрация на НИО са изпълнени на 100 %.

Изпълнението на целта „Утвърждаване на общото разбиране за качеството на образованието на всички участници в системата на предучилищното и училищно образование“  е 97%. Частичното неизпълнение се дължи на затварянето на детските градини в периода март-юни 2020 г. и невъзможността да бъдат инспектирани, както и на провеждането на обучение в електронна среда на учениците, което наложи цялостна промяна на начина на инспектиране, включително разработване на нови процедури за инспекция.

Националният инспекторат по образованието е изпълнил свите функции, заложени в Закона за предучилищното и училищното образование, Правилника за устройството и функциите на НИО, Наредба № 15 от 8.12.2016 за инспектирането на детските градини и училища:

        усъвършенствани са критериите, индикаторите, формулярите за провеждане на инспекции;

        разработени са нови модели и процедури за инспекции;

        актуализирани са документи за инспекция, които са предоставени на външни инспектори, директори на детски градини и училища, налични са на интернет страницата на НИО;

        извършена е външна независима експертна оценка на качеството на образованието в 77 детски градини и училища;

        изготвен е анализ на качеството на образованието в инспектираните детски градини и училища и е предоставен на Министъра на образованието и науката и Министерския съвет;

        обществеността е информирана за резултатите от инспекциите чрез публикуване на интернет страницата на НИО на обобщена информация за оценките и насоките от проведените инспекции;

        проведено е обучение на кандидати за външни инспектори.

НИО – доклад за администрацията 2020

Споделете:
Търсене
Skip to content