Търсене

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НИО – 2022 г.

За повишаването на качеството на човешкия капитал, чрез формирането на високо образовани, иновативни и активни личности, способни да се реализират успешно като професионалисти и граждани и така да допринасят за личното си благоденствие и устойчивото развитие на всички социални сфери НИО работи в следните приоритетни направления:

Приоритет 1. Устойчиво лидерство в процесите за оценка и повишаване на качеството на предучилищното и училищно образование

Приоритет 2. Висока ефективност на процеса на инспектиране

Приоритет 3. Сътрудничество и партньорство за осигуряване на по-високо качество

При изпълнение на дейността си НИО работи в тясно и ефективно сътрудничество с другите органи на изпълнителната власт, социални партньори и професионални сдружения, екипите на инспектираните институции, международни организации.

Националният инспекторат по образованието е изпълнил своите функции, заложени в Закона за предучилищното и училищното образование, Правилника за устройството и функциите на НИО, Наредба № 18 от 9.09.2021 г. за инспектирането на детските градини и училища, както следва Доклад на администрацията НИО за 2022

Споделете:
Търсене
Skip to content