Търсене

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Национален инспекторат по образованието се ангажира да осигури достъп до официалната си интернет страница в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (изм. и доп. ДВ. бр. 15 от 22 февруари 2022 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 24 юни 2022 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалната интернет страница на Национален инспекторат по образованието (НИО) на адрес: https://nio.government.bg/

Версия и дата: 24.11.2023 г.

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

  1. Статус на съответствие:
  • частично съответства на изискванията на посочения стандарт – поради несъответствията и/или изключенията, посочени в Приложението към декларацията
  1. Недостъпно съдържание съгласно Приложението

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 09.12.2022 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

Метод, използван за изготвяне на декларацията: Самооценка и оценка, извършена от трета страна

Обратна информация и данни за контакт

Адрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт: Национален инспекторат по образованието ПК 1797, гр. София, бул. Г. М. ДИМИТРОВ № 52Б ет. 7 офис 2

info@nio.government.bg

Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация https://nio.government.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%be/%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf/

Център за административно обслужване на НИО ПК 1797, гр. София, бул. Г. М. ДИМИТРОВ № 52Б ет. 7 офис 2

https://nio.government.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%be/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/

Процедура по прилагане

В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно Вътрешните правила за организация на административното обслужване сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на официалната интернет страница на НИО, се подават в Центъра за административно обслужване на Национален инспекторат по образованието всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на адрес: ПК 1797, гр. София, бул. Г. М. ДИМИТРОВ № 52Б ет. 7 офис 2 или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път на адрес на НИО info@nio.government.bg; чрез системата за сигурно електронно връчване.

Сигналите се разглеждат в срок до един месец от постъпването, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно. Предоставянето на отговори по сигнали се извършва от служител от дирекция „Административно осигуряване”, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път или при желание на заявителя – лично на местата, определени за административно обслужване.

Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

В случай, че НИО не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала, гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до МОН.

Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за достъпността и обработването на жалбите в Национален инспекторат по образованието:

Жалбите могат да се подават по следните начини:

– на електронен адрес: info@nio.government.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;

– чрез деловодството на НИО на гр. София, бул. Г. М. ДИМИТРОВ № 52Б ет. 7 офис 2;

– чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на НИО – гр. София, бул. Г. М. ДИМИТРОВ № 52Б ет. 7 офис 2

РАЗДЕЛ 2

Национален инспекторат по образованието се ангажира да увеличава цифровата достъпност до своята интернет страница за максимално широка група потребители, независимо от използваните технологии и умения. Активно да работи за подобряване на достъпността и използваемостта на интернет страницата си и в тази си дейност се придържа към наличните стандарти и добри практики.

Ако срещате затруднения, докато работите с: https://nio.government.bg/ или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема. Toва ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

Национален инспекторат по образованието се ангажира да осигури достатъчно висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на официалната си интернет страница и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Изключения

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Браузърите и техниките за разработка и достъп до страници в интернет се развиват много бързо и понякога някои от стандартните изисквания за достъпност са неприложими.

Търсене
Споделете:
Skip to content