Търсене

ДОБРА ПРАКТИКА ОБЛАСТ “ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС” ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „БРИТАНИКА“, ГР. СОФИЯ

ТЕМА: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ УРОЦИ С ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ, ФОКУС И АКТИВНО УЧЕНЕ ПРОМЕНЯТ НАГЛАСИТЕ ЗА УЧЕНЕ

ЧСЕУ „Британика“ е иновативно училище от 2022 г. с Тема на иновацията: „Развиване на знания и умения чрез фокус и активно учене“. В образователния процес системно се прилагат иновативни подходи, техники, технологии и методи, които водят до формиране на ключови компетентности и STEM умения. Учителите подкрепят и поощряват учениците за установяване на причинно-следствените връзки на изучаваните явления и процеси, правят се междупредметни връзки, което води до практическа насоченост на обучението и повишаване на активността и мотивацията у учениците.

Цялата добра практика  ЧСЕУ Британика-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Споделете:
Търсене
Skip to content