Търсене

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ – втора част

ПЛАН ЗА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА  В  ДГ № 68 „РАН БОСИЛЕК“, ГР. СОФИЯ

Дистанционната форма на образование в предучилищна възраст  не е предвидена в стандарта за предучилищно образование, поради което не  се  провежда дистанционно обучение в детските градини. Този вид обучение не съответства на невробиологичното  и психическото  развитие на децата в предучилищна възраст. Но ние предприемаме действия, за да удовлетворим желаещите родители, които искат да занимават децата си със задачи с образователен  характер и търсят съдействие от учителките по групи.   Продължаваме и допълнителната подкрепа на децата със СОП, като за целта изготвихме План за  дистанционна работа

ПЛАН ЗА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА НА ПСИХОЛОГА

При психологическото консултиране онлайн, контактът между психолога и детето се осъществява чрез различни приложения за аудио и видео-връзка като Skype, Viber, Messenger, WhatsApp и пр.

Стъпки за психологическа интервенция в условията на дистанционна подкрепа:

 1. Акцентиране върху положителното от създадената ситуация, изискваща оставането на детето в домашни условия.
 2. Елиминиране на отрицателните нагласи. Не се омаловажават слабостите на създадената ситуация, преодоляват се трудностите директно, но тактично.
 3. Работата е в посока от познатото към новото, използвайки предварително организиране или насочвано откриване.

Етапи при планиране на дистанционната работа с децата и семействата:

Заедно с останалите специалисти от ЕПЛР за всяко дете със СОП се планира съвместна работа и координирани  действията по отношение контакта със семейството:

 1. Провеждане на предварителен разговор с родителите за проучване на потребностите им от психологическа подкрепа и ресурсите, с които разполагат, за да може да планираме заедно с какво може да сме им полезни, какви са важните теми за тях и детето, с какви материали разполагат.
 2. Обсъждане на подходите за работа с конкретното семейство:
 • подкрепа директно насочена към детето;
 • подкрепа за детето посредством подкрепата за родителите;
 • консултиране по теми, свързани с извънредната ситуация;
 • консултиране за използването на предоставените от нас материали, когато има невъзможност да се работи с децата онлайн поради техни специфики.
 1. Изготвяне на план за подкрепа на детето за седмицата в рамките на 20-30 минути посредством видео връзка с Viber, Skype или Facebook Messenger по желание на семейството.
 2. Изготвяне на график от понеделник до петък за часовете, в които ще се осъществяват видео сесии/телефонно консултиране за подкрепа на децата. Графикът следва да се съгласува със семейството – кога ще е удобно, за да има възрастен в подкрепа на достъпа на детето във видео връзката с него, ако такава е планирана.
 3. Подготвяне на подходящи игри и упражнения за развитие на когнитивните процеси, формиране на социални умения или управление на емоциите, които може да се правят заедно с детето при онлайн консултиране, според потребностите му.
 4. Отделяне на време за разговор със семейството и споделяне на начини за представяне на кризисната ситуация пред детето, наличие на симптоми на паника и тревога и начини за справяне с тях, ако има заявка от родителите за консултиране по тези теми.
 5. Създаване на списък с линкове към видео клипове с подходяща звукова стимулация, материали за работа и други подходящи материали, които може да се споделят с родителите според техните потребности.
 6. За всеки ден се попълва отчетната форма и в края на месеца се изпраща на координатора, който е отговорен за събирането й и на директора за заверка.
 7. За децата, които нямат възможност да използват интернет ресурс, се подготвят принтирани материали, които се предоставят на родителите след предварителна договорка за времето и мястото.

ПЛАН ЗА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА НА ЛОГОПЕДА 

Планиране на дистанционна логопедична работа:

 1. Провеждане на предварителен разговор с родител на детето дали е запознат, с безплатния достъп до учебни ресурси в интернет като различни образователни сайтове за самоподготовка и занимание на децата. Ако е необходимо по ел.поща се изпращат линковете на родителите.
 2. Изготвяне на план за работа с всяко дете веднъж седмично в рамките на 20-30 минути посредством видео връзка с Viber, Skype или Facebook Messenger по желание на семейството.
 3. Изготвяне на график от понеделник до петък за часовете, в които ще се осъществяват видео сесии с децата. Графикът следва да бъде съгласуван със семейството кога ще е удобно, за да има възрастен в подкрепа на достъпа на детето във видео връзката с него.
 4. Подготовка на лесни игри и упражнения за развитие на езиково-говорния праксис и артикулация, които може да се правят заедно с детето пред компютър.
 5. Създаване на списък с линкове към видео клипове с подходяща звукова стимулация.
 6. За всеки ден се попълва отчетната форма и в края на месеца се изпраща на координатора, който е отговорен за събирането й и на директора за заверка.
 7. За децата, които нямат възможност да използват интернет ресурс, се подготвят принтирани материали, които се предоставят на родителите след предварителна договорка за времето и мястото.

ПЛАН ЗА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА НА РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ 

Организация на дейността на ресурсните учители в условията на  дистанционна подкрепа:

 1. Провеждане на предварителен разговор с родител на детето дали е запознат, с безплатния достъп до учебни ресурси в интернет като различни образователни сайтове за самоподготовка и занимание на децата. Ако е необходимо по ел.поща  се изпращат линковете на родителите.

2.Изготвяне на план за работа с всяко дете веднъж седмично в рамките на 20-30 минути посредством видео връзка с Viber, Skype или Facebook Messenger по желание на семейството.

3.Изготвяне на график от понеделник до петък за часовете, в които ще се осъществяват видео сесии с децата. Графикът следва да бъде  съгласуван със семейството кога ще е удобно, за да има възрастен в подкрепа на достъпа на детето във видео връзката с него.

 1. В случай, че връзката със семейството не се осъществи се подготвят образователни материали и ресурси за следващия ден.
 2. За всеки ден се попълва отчетната форма и в края на седмицата се изпраща на директора, координатора или лицето, което е отговорно за съхранението й.
 3. За децата, които нямат възможност да използват интернет ресурс, се подготвят принтирани материали, които се дават на родителите от канцеларията в детската градина.

ПЛАН ЗА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА НА УЧИТЕЛИТЕ 

 1. Провеждане на предварителен разговор с родител на детето дали е запознат с безплатния достъп до учебни ресурси в интернет като различни образователни сайтове за самоподготовка и занимание на децата. Ако е необходимо по ел.поща  се изпращат линковете на родителите.
 2. Изготвяне на седмичен план за работа с децата и предоставянето му на всеки родител посредством Viber, Skype или Facebook Messenger.
 3. Ежедневно качване на образователни материали по тема на образователната ситуация от Наредба за предучилищното образование.
 4. Ежедневни насоки на родителя към даден видео ресурс или онлайн образователна игра, свързана с темата на ситуацията. Препоръчително е задаване на задача, която детето може да изпълни самостоятелно в домашни условия.
 5. За децата, които нямат възможност да използват интернет ресурс, се подготвят принтирани материали, които се дават на родителите след предварителна договорка за времето и мястото.
Споделете:
Търсене
Skip to content