Търсене

ИЗВАДКА ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРЕДОСТАВЯНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ НИО

(1) Административните услуги, предоставяни от НИО, вписани в Административния регистър:

 1. Предоставяне на достъп до обществена информация – уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите № 2;
 2. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2) – уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите № 2134;
 3. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) – уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите № 2133;

(2) Други услуги, предоставяни от НИО:

 1. Разглеждане на въпроси, сигнали и предложения, свързани с дейността на НИО и по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК).
 2. Обучение на външни инспектор.
 3. Издаване на дубликат на удостоверение за успешно завършил обучение за външен инспектор.

Гражданите и представителите на юридическите лица могат да подават заявления, предложения, сигнали, жалби по следните начини:

 1. На място в дирекция АО, която се намира в сградата Националният инспекторат по образованието /НИО/ на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2, – всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа без прекъсване;
 2. По телефона – на телефоните, публикувани на интернет страницата на НИО в „Контакти“;
 3. По пощата – на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2;
 4. По електронен път – на електронния адрес публикуван на интернет страницата на НИО;
 5. Системата за сигурно електронно връчване чрез потребителски интерфейс;
 6. Платформата за достъп до обществена информация.

Националният инспекторат по образованието препоръчва на гражданите и бизнеса да използват лицензиран пощенски оператор и възможностите, които дава Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път. Чрез нея за улеснение на потребителите се подават запитвания, заявления, искания, сигнали, жалби и др. По този начин може да се ограничи необходимостта от физически контакти и струпването на хора в офиса на НИО.

Системата за сигурно електронно връчване поддържа услугата електронна препоръчана поща, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги.

Системата за сигурно електронно връчване се използва чрез потребителски интерфейс на адрес: https://edelivery.egov.bg/. Достъпът се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис или ПИК на НОИ.

Търсене
Споделете:
Skip to content