ИЗВАДКА ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРЕДОСТАВЯНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ НИО

(1) Административните услуги, предоставяни от НИО, вписани в Административния регистър:

 1. Предоставяне на достъп до обществена информация – уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите № 2;
 2. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2) – уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите № 2134;
 3. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) – уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите № 2133;

(2) Други услуги, предоставяни от НИО:

 1. Разглеждане на въпроси, сигнали и предложения, свързани с дейността на НИО и по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК).
 2. Обучение на външни инспектор.
 3. Издаване на дубликат на удостоверение за успешно завършил обучение за външен инспектор.

Гражданите и представителите на юридическите лица могат да подават заявления, предложения, сигнали, жалби по следните начини:

 1. На място в дирекция АО, която се намира в сградата Националният инспекторат по образованието /НИО/ на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2, – всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа без прекъсване;
 2. По телефона – на телефоните, публикувани на интернет страницата на НИО в „Контакти“;
 3. По пощата – на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2;
 4. По електронен път – на електронния адрес публикуван на интернет страницата на НИО;
 5. Системата за сигурно електронно връчване чрез потребителски интерфейс;
 6. Платформата за достъп до обществена информация.

Националният инспекторат по образованието препоръчва на гражданите и бизнеса да използват лицензиран пощенски оператор и възможностите, които дава Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път. Чрез нея за улеснение на потребителите се подават запитвания, заявления, искания, сигнали, жалби и др. По този начин може да се ограничи необходимостта от физически контакти и струпването на хора в офиса на НИО.

Системата за сигурно електронно връчване поддържа услугата електронна препоръчана поща, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги.

Системата за сигурно електронно връчване се използва чрез потребителски интерфейс на адрес: https://edelivery.egov.bg/. Достъпът се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис или ПИК на НОИ.

Споделете:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status