Търсене

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Основната цел на настоящата Харта на клиента е да подобри достъпа и качеството на административните услуги, предлагани от служителите в Националния инспекторат по образованието /НИО/. Тя не е нормативен акт и не създава юридически права, а представлява наръчник за по-добро и по-качествено административно обслужване на потребителите. Предназначението й е да помогне на гражданите да се запознаят по-подробно с достъпа и административните услуги предлагани от НИО, както и със своите права, и начините да изискват по-добро административно обслужване от служителите в НИО. Хартата подпомага и работата на служителите в НИО, чрез по-ясното дефиниране на предоставяните от институцията услуги.

Националния инспекторат по образованието е създаден със задача инспектиране на училищата и детските градини в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, Устройствения му правилник е приет с Постановление на Министерски съвет на РБ, а директора на НИО се назначава пряко от министър-председателя на Република България. Националния инспекторат по образованието осъществява дейността си в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията, законите и другите действащи нормативни актове.

С тази Харта искаме да Ви уведомим какво административно обслужване можете да очаквате от НИО, какво следва да предприемете за да получите обявените административни услуги и как да постъпите ако стандартите не се изпълняват и не сте доволни от нивото обслужване.

В тази Харта се съдържа информация относно:

Административните услуги, извършвани от НИО;
Стандартите за качество на административното обслужване;
Начините за допитване до потребителите на административни услуги за подобряване и отчитане на работата по прилагане на стандартите;
Правата на потребителите и институционалните права на НИО.

Административно-процесуален кодекс
Закон за администрацията
Закон за държавния служител
Закон за защита на личните данни
Закон за защита срещу дискриминацията
Закон за предучилищното и училищното образование
Закон за достъп до обществена информация
Наредба за административното обслужване
Правилник за устройството и функциите на НИО
Кодекс за поведение на служителите в администрацията
Други нормативни актове, касаещи дейността на НИО във връзка с административното обслужване

Наименование на услугата
Нормативно основание
Предоставяне достъп до обществена информация. (2)
Закон за достъп до обществена информация – чл. 24
Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт, или с извършване на друга административна услуга. (8)
Закон за администрацията – §. 1, т. 2, б. г
Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигуряваните лица (УП3). (2133)
Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40, ал. 3

Закон за администрацията – §. 1, т. 2, б. в

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП2). (2134)
Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40, ал. 3

Закон за администрацията – §. 1, т. 2, б. в
Издаване на дубликат за успешно завършил обучение за външни  инспектори.
Правилник за устройството и функциите на НИО приет с ПМС №36/13март 2018г.

Вътрешни правила на НИО за административното обслужване.

Да улесни гражданите и юридическите лица (потребители на административни услуги) при получаването на информация за видовете административни услуги и за необходимите заявления по образец, както и за сроковете за тяхното извършване.
Да предостави на потребителите професионална консултация за задължителния набор от документи, необходими за изпълнението на всяка административна услуга.
Да облекчи максимално административните процедури.
Чрез дейността си да създаде необходимото взаимно доверие и уважение между потребителите на административни услуги и служителите в НИО.

Всеки служител на НИО при изпълнение на служебните си задължения носи отличителен знак със своя снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и дирекцията, към които принадлежи.
Всеки служител в НИО се идентифицира чрез собствено и фамилно име, както и длъжността при водене на телефонни разговори.
Служителите, които изпълняват задачи по административното обслужване намаляват до възможния минимум времето за престой  на гражданите потърсили пряко съдействие в офиса на НИО.
В служебните помещения, където се осъществява административно обслужване, се осигуряват места за сядане и подходящи условия за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания.

Опазване на данните и личната информация на клиентите, станали ни известни при или по повод изпълнението на служебните ни задължения при строго спазване изискванията и правилата за работа с лични данни и тяхната защита /GDPR/
Конфиденциалност към поставените въпроси.
Равнопоставеност на всички потребители чрез предоставяне на еднакъв достъп до услугите, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения.
Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за решаване на проблема на всеки потребител.
Прозрачност на административното обслужване.
Коректност, относно спазването на оповестените срокове за извършване на всяка административна услуга.
Разнообразни и достъпни начини за комуникация със служителите в НИО.

Всеки потребител има право да изрази своето мнение и предложение, относно  административното обслужване или възражение при неизпълнение.

Подаването на искания, сигнали и жалби по реда на Административно-процесуалния кодекс се извършва на място в НИО всеки работен ден в рамките на работното време или на електронния адрес на НИО публикуван на интернет страницата на институцията.

На всички подадени искания, сигнали и предложения Националния инспекторат по образованието отговаря в сроковете, определени в Административно-процесуалния кодекс.

Обратната връзка с потребителите се осъществява чрез събиране и анализ на мнения, сигнали и предложения.
Формите за осъществяване на обратната връзка с потребителите на административни услуги от НИО се публикуват на интернет страницата на институцията.

Когато искате да се свържете със служителите на НИО, можете да се обадите всеки работен ден между 9.00 часа и 17.30 часа на телефоните, които са публикувани на интернет страницата на Националния инспекторат по образованието.

Адресирайте писмата си на адрес: град София 1797, бул. Г.М. ДИМИТРОВ вх. Б № 52 ет. 7 офис 2.

Посочвайте трите си имена, адрес и електронна поща (e-mail), на който желаете да получите нашия отговор.

Можете да направите своето оплакване, като подадете писмен сигнал или възражение до Директора на НИО, чрез дирекция „Административно осигуряване“, по пощата или на публикувания електронен адрес на интернет страницата  на НИО.

В случай, че имате предложения за усъвършенстване начина на обслужване в Националния инспекторат по образованието, моля изложете ги в писмен вид до Директора на НИО, чрез дирекция „Административно осигуряване“, по пощата или на посочения на електронен адрес на интернет страницата на институцията.

– Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат;

– Националният инспекторат по образованието си запазва правото да не дава отговори на въпроси, сигнали и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази и немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на неговите служители или на служителите в други национални институции.

§1.Контролът по изпълнението на Хартата се възлага на Главния секретар на НИО.

§2. Хартата влиза в сила от датата на утвърждаване й от Директора на НИО.

§3.С настоящата Харта са запознати всички служители в НИО.

§4. Настоящата Харта на клиента се публикува на интернет страницата на НИО и е поставена на информационните табла в офиса на Националния инспекторат по образованието.

Търсене
Споделете:
Skip to content