Търсене

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ № 2020-1-BG-KA104-078627 „КАЧЕСТВЕНА ПОДГОТОВКА И ПОЗИТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕСА НА ИНСПЕКТИРАНЕ“, ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +, КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ“

На 31 май 2022 г. в гр. София се проведе заключителното събитие по проект № 2020-1-BG-KA104-078627 „Качествена подготовка и позитивно взаимодействие в процеса на инспектиране“ („Quality Training and Positive interaction in the Inspection Process“) по програма Еразъм +, ключова дейност 1 „Образование за възрастни“, с цел отчитане на реализираните дейности и мобилности и разпространение на добрите практики и опит. Проектът бе изпълняван в периода 1 юни 2020 година – 31 май 2022 година в партньорство с Министерство на образованието и проучванията, Естония, Нидерландски инспекторат по образованието и обучителната организация Еprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca, Италия.

Освен екипът на Националния инспекторат по образованието, на събитието присъстваха г-жа Полина Фетфова – началник на отдел „Квалификация“ в Министерството на образованието и науката, г-жа Радостина Тонева, г-жа Лена Парова, г-жа Валентина Стоева, г-жа Димитричка Пенева, г-жа Веселка Тепевичарова, г-жа Ваня Янева – външни инспектори  и ръководители на инспектиращи екипи.

Встъпителните думи на д-р Анелия Андреева, директор на Националния инспекторат по образованието насочиха вниманието на присъстващите към тенденциите и промените в управлението на качеството на образование и значимостта на обмяната на опит и практики за усъвършенстването му. Европейското измерение на инспектирането е част от Европейския план за развитие на НИО и една от основните дейности в Стратегията за развитие на НИО. Проектът насърчава усъвършенстването на практиките за инспектиране и обучение на външни инспектори, във връзка с основните му цели, представени от г-жа Стела Мицова – директор на дирекция „Инспектиране“ и ръководител на проекта: – Прилагане на съвременни иновативни модели и ефективни инструменти за инспектиране.
 – Подобряване на инспекционния процес.
 – Формиране на умения за ефективно взаимодействие между инспекторите в процеса на инспектиране, развитие на умения за работа в екип, лидерски компетентности.
 – Придобиване на умения за разработване на ефективна програма за подготовка на инспектори, вкл. използване на ИКТ в обучението и инспектирането.
 – Усъвършенстване на уменията на инспекторите от НИО за работа в международни екипи. Постигнати са очакваните резултати от проекта, изразяващи се в:

Придобита информация и обменен опит за:

 – Прилагане на съвременни иновативни модели и ефективни инструменти за инспектиране.
 – Подобряване на инспекционния процес.
 – Формирани умения за ефективно взаимодействие между инспекторите в процеса на инспектиране, развитие на умения за работа в екип, лидерски компетентности.
 – Повишени умения за използване на ИКТ в обучението за външен инспектор и инспектирането.
 – Усъвършенствани умения на инспекторите от НИО за работа в международни екипи.

Споделени бяха добри практики от проведените мобилности – ролята на училищните инспектори в Италия, инспектиране (супервизия) в Нидерландия, въвеждащите и продължаващите обучения в Нидерландия, планиране на инспектирането в Естония и Нидерландия, специфични особености на провеждане на инспекциите в трите европейски страни, ролята и задълженията на инспектиращите екипи.[/vc_column_text][vc_column_text]Детайлно очертаните практики на Националния институт за оценка на образователната система (Invalsi) и Национален институт за документация, иновации и изследвания в образованието (Indire) в Италия, и системите за инспектиране в Италия, Нидерландия и Естония, провокираха интереса на присъстващите, в резултат на което се проведоха разисквания и бяха направени предложения за подобряване на практиката на Националния инспекторат по образование във връзка с провеждането на обучения на външни инспектори и дейностите по инспектиране. Засегната бе темата за квалификацията на педагогическите специалисти, ролята ѝ за повишаването на качеството на образователния процес и методите за оценка на ефективността ѝ. Поставен бе акцент на взаимодействието между инспекторите в процеса на инспекция, насърчаването и подкрепата при провеждането на инспекции, прилагането на критерии за подбор на институциите, които да бъдат посетени, използваните методологии и инструменти, системите за измерване, сертифициране и оценяване на качеството на образование, създаването на сътруднически отношения, решаване на проблеми и избягване на конфликти.

Всички резултати, ключови послания и добри практики от проекта са събрани в Сборник с доклади от осъществени мобилности, предоставен на присъстващите и разпространен сред други заинтересовани страни. Отчетена бе добавената стойност на проекта, свързана със задълбоченото сътрудничество както между инспекторите от Националния инспекторат по образование, участвали в мобилностите, така и с партньорските организации, изразяващи се в укрепване и развитие на връзките между институциите и подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество. Обучителните дейности в резултат на мобилностите, практическата им насоченост и подобрените умения за комуникация и взаимодействие доведоха до спечелен нов проект по програма Еразъм+, който Националният инспекторат по образованието изпълнява. Наблюдаваните, обобщените и обсъдените добри практики на партньорите от Италия, Нидерландия и Естония могат да бъдат приложени в българските условия за реално интегрирано взаимодействие между всички заинтересовани страни в контекста на развиване на политиките за повишаване на качеството на образованието и качеството на инспектирането.

Споделете:
Търсене
Skip to content