Търсене

ЗАПОЗНАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО (НИО) С ПРИНЦИПИТЕ НА CAF

На 05.02.2020 г.,  ръководителят на екипа по самооценка г-н Иван Иванов запозна служители от НИО с принципите на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF) като  инструмент за управление на качеството, специално разработен за нуждите на публичните администрации.

Бяха отчетени извършените до момента дейности в изпълнение на споразумението с Института за публична администрация (ИПА) за внедряване на модела CAF в НИО.

Особено внимание бе обърнато на изготвения Доклад от самооценката в НИО и на набелязаните сфери и мерки за подобрение, които предстои да станат приоритети в процеса на изготвяне на Плана за подобрение на НИО.

Споделете:
Търсене
Skip to content