Търсене

Започва въвеждането на инструмента за управление на качеството – CAF (Общата рамка за оценка) в НИО

   На 14.10.2019 г. в Националния инспекторат по образованието започна въвеждането на инструмента за управление на качеството – CAF (Общата рамка за оценка).
Подобряването на цялостното изпълнение на организацията е резултат, от който са заинтересовани ръководството и служителите, партньорите на администрацията, гражданите и потребителите на предоставяните услуги. Комуникацията на вътрешните и външните заинтересовани страни по време на етапите по внедряването на модела CAF са определящи за успеха на процеса и последващите действия. Моделът CAF ще подпомогне Националния инспекторат по образованието в използването на техники за управление на качеството с цел подобряване на дейността на организацията като цяло, както и на процеса на инспектиране.
Внедряването на модела за управление на качеството CAF ще допринесе за изграждането и утвърждаването на стандарти за качество на дейността на НИО, които ще подпомогнат институция, с основна задача: оценяването на качество на образованието.
CAF е предназначен да бъде катализатор на процеса на цялостното подобряване на организацията и има пет основни цели:
   1. Да въведе публичните администрации в културата на „съвършенство“ и принципите на цялостно управление на качеството (TQM, Total Quality Management);
Постигането на тази цел би довело до:
– Постигане на резултати, удовлетворяващи всички заинтересовани във връзка с изпълнението на Стратегическата цел на Националния инспекторат по образованието – постигане на устойчивост на процесите за осигуряване на качество на предоставеното образование за успешна реализация на учениците и децата по най-ефективния начин.
– Използване приноса на служителите от всички нива чрез тяхното приобщаване, развитие и създаване на работна среда на споделени ценности, култура на доверие, откритост и признание в полза на НИО.
– Усъвършенстване чрез непрекъснато учене за създаване на иновации и подобряване на възможностите. Продължаващото усъвършенстване и подобряване е постоянна цел на организацията.
– Развитие и поддържане на полезни партньорства с МОН, РУО, SICI и връзки със заинтересованите страни: професионални организации и сдружения, неправителствения сектор, социални партньори, научни организации, висши училища, органите на местна власт, публични организации, родители, ученици, педагогически специалисти, директори на детски градини и училища.

   2. Да направлява постепенно публичните администрации към прилагането на пълния цикъл „Планирай-Направи-Провери-Действай“ (PDCA Plan-DoCheck-Act);
Постигането на тази цел ще подпомогне усъвършенстването на нормативната уредба (Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата) и инструментариума за извършване на позитивно и обективно протичане на инспекциите, чрез планиране, изпълняване, анализ, оценка и подобряване от страна на служителите на НИО.
Този цикъл гарантира непрекъснатост и устойчивост на процеса на управление на качеството на дейността на НИО, като предоставя възможности за корекционни действия.
   3. Да подпомага самооценката на публичната организация, за да се постави точна диагноза и да се определят мерките за подобрение;
Чрез самооценката ще се идентифицират кои са областите в НИО, в които е необходимо подобрение и ще се набележат конкретни мерки за подобряване им.
Чрез самооценката и рефлексията служителите ще осъзнаят своя принос към процеса на управление на качеството, ще се повиши информираността относно процесите и продуктите на организацията, координацията и субординацията, взаимодействието вътре в организацията и с външни потребители.
   4. Да действа като мост между различните модели, използвани при управление на качеството, както в публичния, така и в частния сектор;
Националният инспекторат по образованието се нуждае от другите за постигане на целите си и ще развива и поддържа полезни партньорства с МОН, РУО и организациите от неправителствения сектор. НИО и неговите партньори са взаимно зависими и техните ползотворни взаимоотношения повишават способността и на двете страни да създават стойност.
   5. Да съдейства на ученето чрез споделяне на добри практики между организациите от публичния сектор (bench learning).
Термина „bench learning“ дефинира процес, при който се създава систематична и интегрирана връзка на сравненията на резултатите и мерките за взаимно обучение, за да се идентифицират добрите практики чрез сравнителни системи за обучение, базирани на показатели.
НИО ще се стреми към постигне на целта чрез систематична и интегрирана връзка за сравненията на резултатите и мерките за взаимно обучение с международни сродни организации и с организации, извършващи външна оценка.
Моделът разглежда организацията едновременно от различни аспекти чрез прилагането на цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Този модел е в пряка връзка и ще допринесе за подобряване на основната дейност на Националния инспекторат по образованието – изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на образованието.
Моделът CAF прилага единен подход към анализа и оценката на различните процеси в дейността на институцията, което е в синхрон с мисията на НИО: Инспектирането – инструмент за позитивна мотивация при повишаване качеството на образованието.
Чрез прилагането на CAF Националният инспекторат по образованието има амбицията да се развива по пътя на усъвършенстване на изпълнението и да въведе културата на организационно съвършенство.

Споделете:
Търсене
Skip to content