С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) регионалните инспекторати по образованието (РИО) са преименувани в регионални управления на образованието (РУО). Националният инспекторат по образованието (НИО) е нова структура и изпълнява различни функции от регионалните управления.

Националният инспекторат по образованието не упражнява контрол по отношение дейността на директори и учители в училища и детски градини. Инспектирането, което ще осъществява Националния инспекторат (съгласно ЗПУО) е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в определен момент на дейността им по критерии и индикатори, групирани в области.

В този смисъл жалби и сигнали, свързани с нарушения в дейността на училища и детски градини по прилагането на нормативната уредба не следва да бъдат адресирани до НИО. Директорът на НИО препраща по компетентност към съответното РУО или община всички постъпили жалби и сигнали, които не се отнасят до функциите на НИО в процеса на инспектиране.

Споделете:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status