Администрацията на НИО е обща и специализирана.

Общата администрация е организирана в дирекция “Административно осигуряване” (АО).

Специализираната администрация е организирана в дирекция “Инспектиране”, която участва в организирането и провеждането на обучението на  външните инспектори, в планирането, организирането и осъществяването на инспектиране, формира оценка за силните страни в дейността на детските градини и училищата и определя насоките за подобряване.

Дирекциите се ръководят от директори, които се назначават от директора на НИО по реда на Закона за държавния служител.

 

Гл. секретар: Мима Чалева

Директор дирекция “Административно осигуряване”: Иван Иванов

Директор дирекция „Инспектиране”: Стела Мицова