СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО: Постигане на устойчивост на процесите за осигуряване на качество на предоставеното образование за успешна реализация на учениците и децата

Приоритетни направления:

  1. Развиване на общо разбиране за качеството на образователния процес на всички участници в системата на предучилищното и училищно образование
  2. Изграждане капацитета на НИО като гарант за качествено оценяване на резултатите от труда на всички работещи в системата на предучилищното и училищното образование.
  3. Осигуряване на диференцирана обратна връзка за публичност и информиране на училищата и детските градини за качеството на образователния процес във всяка институция

Конкретни цели за годината:

  1. Подготовка на НИО за изпълнение на дейностите по инспектиране на училища и детски градини
  2. Апробиране на критерии, индикатори и процедури за провеждане на инспекция
  3. Подготовка на системата на предучилищното и училищно образование за оценка на качеството на предоставяното образование
  4. Утвърждаване на Рамка за инспектиране с подобрени процедури, критерии и индикатори по области

Мерки и дейности за изпълнение на целите:

Цел 1. Подготовка на НИО за изпълнение на дейностите по инспектиране на училища и детски градини

дейност срок
1.1. Разработване на инструментариума за инспектиране – август- ноември 2018
1.2. Създаване на Електронна Система (платформа) за управление на инспектирането (ЕСУИ) – септември – декември 2018
1.3. Подготовка на екипите инспектори октомври – декември 2018

 

 

Цел 2. Апробиране на критерии, индикатори, дескриптори и процедури за провеждане на инспекция

дейности срок
2.1. Апробиране на критериите, индикаторите, дескрипторите и скалите за оценяване в 10 училища и детски градини ноември-декември 2018
2.2. Анализ на резултатите и подобряване на инструментите и платформата ЕСУИ януари-февруари 2019
2.3. Апробиране на процедурите за провеждане на инспекция януари – юни 2019
·         Процедура за Подбор на 80 училища и детски градини за пилотно инспектиране януари 2019
·         Първи етап на пилотно инспектиране – набиране на информация януари-февруари 2019

април-май 2019

 

·         Анализ на информацията, изготвяне конкретни Планове за инспекция за 80 училища и детски градини февруари 2019

май 2019

 

·         Инспектиране на място в 80 институции- училища и детски градини – провежда се за три дни във всяка инспектирана институция февруари-юни 2019
·         Изготвяне на първични Доклад-анализи и съгласуване с инспектираните институции февруари, март, април, май, юни 2019
·         Изготвяне на окончателни Доклад-анализи за 80 инспектирани институции (училища и детски градини) юни, юли, август 2019

 

Цел 3. Подготовка на системата на предучилищното и училищно образование за оценка на качеството на предоставяното образование

дейности срок
3.1. Осигуряване публичност на информацията постоянен
·         Публикуване в сайта на НИО на проект на критериите и индикаторите по области на инспектиране. ноември 2018
·         Публикуване в сайта на НИО на Рамка за инспектиране с цел информиране на училищата и детските градини за условията и реда при които ще протичат инспекциите януари 2019
·         Публикуване на сайта на НИО годишния план за дейността на Инспектората септември 2018/

септември 2019

·         Публикуване на сайта на списъците с училища и детски градини, включени в пилотното апробиране за учебната 20018/2019 г. януари 2019
3.2. Осигуряване на обратна връзка за предложения и корекции постоянен
·         Периодично провеждане на анонимно допитване до системата за предучилищно и училищно образование по въпросите на инспектирането юни-септември 2018

декември 2018

април-май 2019

септември-октомври 2019

·         Публично обсъждане на процедурите за инспектиране на конференции, форуми и работни срещи октомври 2018

юни 2019

·         Провеждане на работна среща на представителите на инспекторатите по образование, членуващи в SICI ноември 2018

март 2019

3.3. Изготвяне на ГОДИШЕН ДОКЛАД към министъра на образованието и науката с анализ на качеството на образованието в инспектираните детски градини и училища август – септември 2019

 

Цел 4. Утвърждаване на Рамка за инспектиране с подобрени процедури, критерии и индикатори по области

дейности срок
4.1. Анализ на резултатите и подобряване на процедурите по инспектиране. януари, юли, август 2019
4.2. Изготвяне и утвърждаване План за работа 2019/2020 учебна година август-септември 2019