СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИОРИТЕТ 1 на МОН

ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕШИТЕЛНА ПОЛИТИКА, НАСОЧЕНА КЪМ ЛИКВИДИРАНЕ НА НЕГРАМОТНОСТТА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ В ДУХ НА РОДОЛЮБИЕ. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРАНО КЪМ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, ЧРЕЗ МОТИВИРАНИ, ПОДГОТВЕНИ И ПОДКРЕПЯНИ УЧИТЕЛИ

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НИО:

Приоритет 1. Устойчиво лидерство в процесите за оценка и повишаване на качеството на предучилищното и училищно образование
Приоритет 2. Висока ефективност на процеса на инспектиране
Приоритет 3. Сътрудничество и партньорство за осигуряване на по-високо качество

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Постигане на устойчивост на процесите за осигуряване на качество на предоставеното от детските градини и училищата образование за успешна реализация на децата и учениците

Стратегически документи/нормативни актове: Закон за предучилищното и училищното образование, Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, Наредба № 15 от 8 декември 2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата, актуализирана Стратегия за развитието на Националния инспекторат по образованието

ПЪЛНА ТАБЛИЦА НА ЦЕЛИТЕ НА НИО ЗА 2021 г.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО: Постигане на устойчивост на процесите за осигуряване на качество на предоставеното образование за успешна реализация на учениците и децата

Приоритетни направления:

  1. Развиване на общо разбиране за качеството на образователния процес на всички участници в системата на предучилищното и училищно образование
  2. Изграждане капацитета на НИО като гарант за качествено оценяване на резултатите от труда на всички работещи в системата на предучилищното и училищното образование.
  3. Осигуряване на диференцирана обратна връзка за публичност и информиране на училищата и детските градини за качеството на образователния процес във всяка институция

Конкретни цели за годината:

  1. Подготовка на НИО за изпълнение на дейностите по инспектиране на училища и детски градини
  2. Апробиране на критерии, индикатори и процедури за провеждане на инспекция
  3. Подготовка на системата на предучилищното и училищно образование за оценка на качеството на предоставяното образование
  4. Утвърждаване на Рамка за инспектиране с подобрени процедури, критерии и индикатори по области

Мерки и дейности за изпълнение на целите:

Цел 1. Подготовка на НИО за изпълнение на дейностите по инспектиране на училища и детски градини

дейност срок
1.1. Разработване на инструментариума за инспектиране – август- ноември 2018
1.2. Създаване на Електронна Система (платформа) за управление на инспектирането (ЕСУИ) – септември – декември 2018
1.3. Подготовка на екипите инспектори октомври – декември 2018

 

 

Цел 2. Апробиране на критерии, индикатори, дескриптори и процедури за провеждане на инспекция

дейности срок
2.1. Апробиране на критериите, индикаторите, дескрипторите и скалите за оценяване в 10 училища и детски градини ноември-декември 2018
2.2. Анализ на резултатите и подобряване на инструментите и платформата ЕСУИ януари-февруари 2019
2.3. Апробиране на процедурите за провеждане на инспекция януари – юни 2019
·         Процедура за Подбор на 80 училища и детски градини за пилотно инспектиране януари 2019
·         Първи етап на пилотно инспектиране – набиране на информация януари-февруари 2019

април-май 2019

 

·         Анализ на информацията, изготвяне конкретни Планове за инспекция за 80 училища и детски градини февруари 2019

май 2019

 

·         Инспектиране на място в 80 институции- училища и детски градини – провежда се за три дни във всяка инспектирана институция февруари-юни 2019
·         Изготвяне на първични Доклад-анализи и съгласуване с инспектираните институции февруари, март, април, май, юни 2019
·         Изготвяне на окончателни Доклад-анализи за 80 инспектирани институции (училища и детски градини) юни, юли, август 2019

 

Цел 3. Подготовка на системата на предучилищното и училищно образование за оценка на качеството на предоставяното образование

дейности срок
3.1. Осигуряване публичност на информацията постоянен
·         Публикуване в сайта на НИО на проект на критериите и индикаторите по области на инспектиране. ноември 2018
·         Публикуване в сайта на НИО на Рамка за инспектиране с цел информиране на училищата и детските градини за условията и реда при които ще протичат инспекциите януари 2019
·         Публикуване на сайта на НИО годишния план за дейността на Инспектората септември 2018/

септември 2019

·         Публикуване на сайта на списъците с училища и детски градини, включени в пилотното апробиране за учебната 20018/2019 г. януари 2019
3.2. Осигуряване на обратна връзка за предложения и корекции постоянен
·         Периодично провеждане на анонимно допитване до системата за предучилищно и училищно образование по въпросите на инспектирането юни-септември 2018

декември 2018

април-май 2019

септември-октомври 2019

·         Публично обсъждане на процедурите за инспектиране на конференции, форуми и работни срещи октомври 2018

юни 2019

·         Провеждане на работна среща на представителите на инспекторатите по образование, членуващи в SICI ноември 2018

март 2019

3.3. Изготвяне на ГОДИШЕН ДОКЛАД към министъра на образованието и науката с анализ на качеството на образованието в инспектираните детски градини и училища август – септември 2019

 

Цел 4. Утвърждаване на Рамка за инспектиране с подобрени процедури, критерии и индикатори по области

дейности срок
4.1. Анализ на резултатите и подобряване на процедурите по инспектиране. януари, юли, август 2019
4.2. Изготвяне и утвърждаване План за работа 2019/2020 учебна година август-септември 2019

 

Споделете:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status