Търсене

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО за 2021 година

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИОРИТЕТ 1 на МОН

ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕШИТЕЛНА ПОЛИТИКА, НАСОЧЕНА КЪМ ЛИКВИДИРАНЕ НА НЕГРАМОТНОСТТА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ В ДУХ НА РОДОЛЮБИЕ. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРАНО КЪМ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, ЧРЕЗ МОТИВИРАНИ, ПОДГОТВЕНИ И ПОДКРЕПЯНИ УЧИТЕЛИ

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НИО:

Приоритет 1. Устойчиво лидерство в процесите за оценка и повишаване на качеството на предучилищното и училищно образование
Приоритет 2. Висока ефективност на процеса на инспектиране
Приоритет 3. Сътрудничество и партньорство за осигуряване на по-високо качество

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Постигане на устойчивост на процесите за осигуряване на качество на предоставеното от детските градини и училищата образование за успешна реализация на децата и учениците

Стратегически документи/нормативни актове: Закон за предучилищното и училищното образование, Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, Наредба № 15 от 8 декември 2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата, актуализирана Стратегия за развитието на Националния инспекторат по образованието

ПЪЛНА ТАБЛИЦА НА ЦЕЛИТЕ НА НИО ЗА 2021 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО за учебната 2018/2019 година (м. септември 2018 – м. август 2019 г.)

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО: Постигане на устойчивост на процесите за осигуряване на качество на предоставеното образование за успешна реализация на учениците и децата

Приоритетни направления:

  1. Развиване на общо разбиране за качеството на образователния процес на всички участници в системата на предучилищното и училищно образование
  2. Изграждане капацитета на НИО като гарант за качествено оценяване на резултатите от труда на всички работещи в системата на предучилищното и училищното образование.
  3. Осигуряване на диференцирана обратна връзка за публичност и информиране на училищата и детските градини за качеството на образователния процес във всяка институция

Конкретни цели за годината:

  1. Подготовка на НИО за изпълнение на дейностите по инспектиране на училища и детски градини
  2. Апробиране на критерии, индикатори и процедури за провеждане на инспекция
  3. Подготовка на системата на предучилищното и училищно образование за оценка на качеството на предоставяното образование
  4. Утвърждаване на Рамка за инспектиране с подобрени процедури, критерии и индикатори по области

Мерки и дейности за изпълнение на целите:

Цел 1. Подготовка на НИО за изпълнение на дейностите по инспектиране на училища и детски градини

дейностсрок
1.1. Разработване на инструментариума за инспектиране –август- ноември 2018
1.2. Създаване на Електронна Система (платформа) за управление на инспектирането (ЕСУИ) –септември – декември 2018
1.3. Подготовка на екипите инспекториоктомври – декември 2018

Цел 2. Апробиране на критерии, индикатори, дескриптори и процедури за провеждане на инспекция

дейностисрок
2.1. Апробиране на критериите, индикаторите, дескрипторите и скалите за оценяване в 10 училища и детски градининоември-декември 2018
2.2. Анализ на резултатите и подобряване на инструментите и платформата ЕСУИянуари-февруари 2019
2.3. Апробиране на процедурите за провеждане на инспекцияянуари – юни 2019
·         Процедура за Подбор на 80 училища и детски градини за пилотно инспектиранеянуари 2019
·         Първи етап на пилотно инспектиране – набиране на информация

януари-февруари 2019

април-май 2019

·         Анализ на информацията, изготвяне конкретни Планове за инспекция за 80 училища и детски градини

февруари 2019

май 2019

·         Инспектиране на място в 80 институции- училища и детски градини – провежда се за три дни във всяка инспектирана институцияфевруари-юни 2019
·         Изготвяне на първични Доклад-анализи и съгласуване с инспектираните институциифевруари, март, април, май, юни 2019
·         Изготвяне на окончателни Доклад-анализи за 80 инспектирани институции (училища и детски градини)юни, юли, август 2019

Цел 3. Подготовка на системата на предучилищното и училищно образование за оценка на качеството на предоставяното образование

дейностисрок
3.1. Осигуряване публичност на информациятапостоянен
·         Публикуване в сайта на НИО на проект на критериите и индикаторите по области на инспектиране.ноември 2018
·         Публикуване в сайта на НИО на Рамка за инспектиране с цел информиране на училищата и детските градини за условията и реда при които ще протичат инспекциитеянуари 2019
·         Публикуване на сайта на НИО годишния план за дейността на Инспектората

септември 2018/

септември 2019

·         Публикуване на сайта на списъците с училища и детски градини, включени в пилотното апробиране за учебната 20018/2019 г.януари 2019
3.2. Осигуряване на обратна връзка за предложения и корекциипостоянен
·         Периодично провеждане на анонимно допитване до системата за предучилищно и училищно образование по въпросите на инспектирането

юни-септември 2018

декември 2018

април-май 2019

септември-октомври 2019

·         Публично обсъждане на процедурите за инспектиране на конференции, форуми и работни срещи

октомври 2018

юни 2019

·         Провеждане на работна среща на представителите на инспекторатите по образование, членуващи в SICI

ноември 2018

март 2019

3.3. Изготвяне на ГОДИШЕН ДОКЛАД към министъра на образованието и науката с анализ на качеството на образованието в инспектираните детски градини и училищаавгуст – септември 2019

Цел 4. Утвърждаване на Рамка за инспектиране с подобрени процедури, критерии и индикатори по области

дейностисрок
4.1. Анализ на резултатите и подобряване на процедурите по инспектиране.януари, юли, август 2019
4.2. Изготвяне и утвърждаване План за работа 2019/2020 учебна годинаавгуст-септември 2019
Търсене
Споделете:
Skip to content