Търсене

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2018-2019 ГОДИНА

Дейността на Националния инспекторат по образование е част от реформите и иновациите, предприети със Закона за предучилищното и училищното образование на национално ниво. За ефективно управление на дейността на организацията и устойчивото ѝ развитие в дългосрочен план е разработена и утвърдена Стратегия за развитие на Националния инспекторат по образование за периода от 2018 до 2022 година.

През изминалата година от действието на стратегията, екипът на Националния инспекторат по образованието осъществява целенасочени и последователни действия в изпълнение на приоритетите и стратегическите цели. Поставен е акцент към създаване и развиване на лидерска общност, която успешно управлява промените, възползва се от възникналите възможности и намалява възможните рискове. Непрекъснатите дейности и действия за развитие на иновативното и прогресивното образование чрез оценка на качеството и даване на насоки за подобрения, дават увереност за правилния фокус на дейностите за постигане на желаните резултати

Изпълнение на стратегията 2018-2019

Споделете:
Търсене
Skip to content