Търсене

ИМАШ ЦЕЛ, НАМИРАШ ПЪТ!

Добри практики за работа в мултикултурна среда и за обхват и превенция на отпадането от училище в ОУ „Васил Левски“, село Видраре 

В котловина между три разклонения на Ботевградския и Тетевенския балкан, на левия и десния бряг на река Малък Искър в община Правец, част от Софийска област, се намира село Видраре и училище с 200 годишна история. Открито като килийно през 1818 година, през 1848 година се преобразува в първото класно училище в района с учител жена – Тола Толийска. През 1893-1894 година с доброволни средства и труд на месното население се изгражда нова училищна сграда, която функционира и днес като ОУ „Васил Левски“. Училището е малко, обучават се 50 ученици в 4 слети паралелки, но е с дългогодишна история и традиции в образователното дело в селото. Обхващат се деца и ученици от населеното място, от съседните села Равнище и Манаселска река, както и от по-отдалечените – село Джурово и град Правец. В ОУ „Васил Левски“ има предучилищна група, то е средищно и защитено, разполага с общежитие, за пътуващите се осигурява транспорт с училищен автобус, предоставя се безплатна храна за учениците и за децата в подготвителната група. В последните 4-5 години сградата на училището е основно ремонтирана, реновирана и газифицирана, въпреки малкият бюджет. Интериорът на всяка от класните стаи е със собствен облик и различни цветови решения според предпочитанията и колективното решение на учениците и класния ръководител, а в коридора са обособени разнообразни тематични кътове (на патрона Васил Левски, знамената на Република България, Европа и училището, материали от историята му, от участие на учениците в инициативи, проекти и състезания, рисунки, творби и много други. Класните стаи са със съвременно оборудване, а в малкото пространство, с което разполага училището са обособени медийна зала и ресурсен кабинет за работа с деца и ученици със специални образователни потребности.

Дворът е оформен като своеобразен парк с отлично поддържани и красиво подрязани в подходяща форма дървета и храсти. Налични са алпинеуми, кътове за отдих (беседки), детски площадки и съоръжения, красиво оформени настилки. Учениците от клуб “Млад еколог” са изработили къщички за птици, поставени на дръвчетата в двора.  По думите на педагогическите специалисти и директора на училището „да тръгнеш от началото и да видиш края на 4-5 годишен труд, насочен към подобряване на образователната среда и развитие на детската личност“, е голямо удовлетворение. Създадената приветлива обстановка е в подкрепа на една от  основните цели на училището – превръщането му в желана територия за обучение, игра и приобщаване, включително за учениците, които не  проявяват особен интерес към образователния процес.

Над 70% от обучаващите се в институцията са от семейства с нисък социален и културен статус, с незавършено средно образование. Повечето не владеят добре български език при постъпване в училището. Обучават се и деца със специални образователни потребности. Голяма част от родителите са безработни или намират временно работа. В тези трудни условия на външната среда усилията на училищния екип са насочени да открият за всеки ученик областта в която е добър или проявява интереси, като го „превърнат в отличник“ в тази област. Добра практика с принос към качеството на образователния процес е дългогодишната целенасочената политика на училището с подкрепата на неправителствени организации за интегриране на учениците в обществото, основано на запазване на ромската идентичност и на модернизацията на ромската общност. Целта е създаването на ново поколение роми с по-високо ниво на образование, което ще отвори нови възможности за работни места и по-добро качество на живот.

С особен интерес учениците участват във факултативната форма „Фолклор на етносите – ромски фолклор”, която включва приложно изкуство, танци, музика, театър, кулинарство. Дейностите се провеждат в специално обособено помещение с помощта на родители и ученици, превърнато в Музей на етносите. Експонатите са автентични от бита на хората в района. Обособени са две части, показващи начина на живот на двата етноса – ромски и български. Подреден е компютърен кът. Провежда се индивидуално четене, четене по роли, състезателно четене, разказване на приказки, подреждане на приказки по герои и епизоди под формата на компютърни игри, решаване на образователни кръстословици, състезания по групи, танцуване, пеене, сценични постановки на изучавана приказка по режисура на учениците, рисуване, изпълнение на компютърни задачи, свързани с обичаите празниците на двата етноса и други. Всеки ученик се поставя в ролята на читател, разказвач, артист, сценарист, танцьор, певец, оценител, съветник, художник и всеки намира своето място в дейността на групата. Това го прави  важен и значим и  повишава неговата мотивация за учене и активност. Публичните изяви, заедно с основните дейности, са силен мотив за редовно посещение в училище, коректив на успеха, гордост за учениците и родителите. „Сцената е мечтата на нашите ученици“ и ние я сбъдваме, казват учителите. За целта освен Музея на етносите, в друга част на общежитието е обособена и сцена.

Училищният екип разчита на въздействието на формите на ученическо самоуправление. В създаденият Ученически парламент участието е доброволно, но целта е последователното включване на повече ученици на ротационен принцип, за да се възпитават граждански ценности и да се подкрепя развиването на умения за търпимост и зачитане на различията, толерантност и взаимопомощ.

В ОУ „Васил Левски“, село Видраре се провеждат редица спортни празници и мероприятия, доброволчески инициативи, включително училищни съревнования. Ежемесечно се номинират изявени ученици по определени критерии (добър успех, липса на отсъствия, добра идея, участие в училищни изяви). Техните снимки се поставят на постер в училището и служат за пример на останалите. В края на годината се провежда номинацията „Ученик на годината” с награда безплатен лагер на море. Номинациите се извършват от Ученическия парламент и учителския колектив. За ученик на годината се анкетират всички ученици. Прилагат се и начинания за мотивация за успех и дисциплина. С инициативата „Моят успех” се проследяват постижения и напредък на учениците. Всеки от тях в края на учебния ден получава стикер с различен цвят според показаните знания и умения на три нива: задоволително, добро и отлично. В края на месеца, ученикът, събрал най-много отлични стикери, получена награда. Подобна е инициативата „Правилата и аз”, насочена към позитивната дисциплина и провеждана съвместно с Ученическия парламент. Проследява се изпълнението на съвместно изработените в класовете правила на поведение в класната стая, коридора, двора, стола, общежитието, автобусната спирка. Отново сее раздават стикери за спазване н правилата, а при събрани 10 стикера, ученикът получава награда.

За подобряване на образователните резултати, оказване на обща подкрепа и развитие на различни компетентности, в ОУ „Васил Левски“ село Видраре се осигуряват занимания по интереси – клубове „Сръчни ръчички“, „Хоро”, „Млад еколог”, математика, работа с компютри и други. Публичните изяви на клубовете повишават самооценката на учениците, вярата в себе си и самоувереността и подкрепят позитивната дисциплина и уменията за вземане на решения и отстояването им.

„Имаш цел, намираш път!“ е девизът на училището, а колективът му доказва всеки ден, че го изпълнява.

 

 

 

 

 

 

 

 

Споделете:
Търсене
Skip to content