КРИТЕРИИ, ИНДИКАТОРИ И ПОДИНДИКАТОРИ

 

ОБЛАСТ „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС“

преподавателската и възпитателската дейност; оценяването на резултатите от обучението, като се отчита индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата на децата със специални образователни потребности, взаимоотношенията между педагогическите специалисти и децата или учениците и превенцията срещу отпадане от системата на образованието

КРИТЕРИИ ИНДИКАТОРИ ПОДИНДИКАТОРИ
1. Ефективност на взаимодействието в процеса на обучението

 

 

 

1. Организация на педагогическата ситуация/урока и на производствената

практика

1. Педагогическата ситуация/урокът съответства на планирането на дидактическата работа
2. Структурата на педагогическата ситуация/урока е ясна и обоснована в съответствие с очакваните резултати
3. Учителят съобразява обема на образователното съдържание в педагогическата ситуация с възможностите на децата 3. Учителят съобразява обема на учебното съдържание в урока с възможностите на учениците

 

 

4. Учителят съобразява организацията на педагогическата ситуация/урока с очакваните резултати и възможностите на физическата среда
5. Създадена е организация за ефективно провеждане на производствената практика на учениците
2. Използване на подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и технологии на преподаване 1. Учителят съчетава методи и подходи на преподаване по начин, който осигурява постигане на очакваните резултати
2. Учителят съчетава методи на преподаване по начин, който осигурява формиране на ключови компетентности
3. Учителят използва и изисква използването на терминология, която е съобразена с образователното/учебното съдържание и възрастта на децата/учениците.
4. Използват се дидактически материали, техника, инструменти, материали и др.
5. Учителят целесъобразно използва ИКТ ресурси в педагогическата ситуация/урока
6. Учителят дава възможност на децата/учениците да използват ИКТ ресурси за образователни цели
7. Учителят работи за изграждане на междупредметни връзки и връзки между отделните образователни направления
3. Учителят демонстрира професионално поведение 1. Учителят демонстрира презентационни умения, говори с подходяща сила и интонация
2 Темпът на работа е съобразен с груповата динамика
3 Учителят проявява професионално отношение и поведение
4. Учителят използва и следи за спазването на нормите на българския книжовен език в процеса на обучение и общуване
4. Прилагане на индивидуализиран подход 1. Учителят съобразява дейностите в педагогическата ситуация/урока с индивидуалните възможности на децата/учениците
2. Учителят проверява изпълнението на поставените задачи
3. Учителят проследява усвояването на образователното/учебното съдържание от децата/учениците като акцентира на разбирането, а не на механичното възприемане и възпроизвеждане

 

2. Ефективност на взаимодействието за личностно развитие на децата/учениците

 

 

 

1. Развитие на умения за учене

 

 

1. Учителят мотивира децата/учениците да участват активно в процеса на обучението
2. Миналият опит и знания на децата/учениците се използват за усвояване на нови знания
3. Учителят възлага добре структурирани задачи, които затвърждават придобитите знания и задълбочават разбирането на образователното/ учебното съдържание
4. Учителят реализира дейности за прилагане на новите знания и умения
5. Учителят поставя задачи за търсене, извличане и използване на информация от различни източници, свързана с образователното/учебното съдържание
6. Децата/учениците изразяват собствени идеи, мнения и/или правят изводи по темата на педагогическата ситуация/урока
7. Децата/учениците имат възможност да представят по подходящ начин резултатите от работата си в хода на педагогическата ситуация/урока
2. Развиване на умения у децата/учениците за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване

 

 

 

 

1. Децата/учениците демонстрират умения за самооценка на знания, умения и опит
2. Учителят формира у децата/учениците умения за управление на собственото им образователно и професионално развитие

 

3. С децата/учениците се работи за формиране и развиване на критично мислене

 

4. С децата/учениците се работи за придобиване на умения за взимане на решения и поемане на отговорност за собствените действия
3. Развиване на умения у децата/учениците за работа в екип 1. Учителят организира децата/учениците да работят в екип/и според конкретните очаквани резултати
2. Учителят променя броя и/или състава на екипите като децата/учениците имат възможност да изпълняват различни роли в екипа
4. Ранно оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения

(само за предучилищно образование)

 

 

 

 

1. Проведен е скрининг за определяне на риска от възникване на обучителни затруднения за децата на 3 г. – 3 год. и 6 месеца или оценка на риска от обучителни затруднения на 5 и 6 годишни деца, на които не е извършен скрининг

 

2. В детската градина/училището има обучени педагогически специалисти, осигурени са ресурси за ранното оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения
3. Родителите са информирани за резултатите от ранното оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения
5. Осигуряване на обща подкрепа 1. Осъществяват се дейности за превенция на обучителните затруднения
2. Родителите са информирани за ежеседмичните консултации по учебни предмети
3. Родителите са осигурили присъствието на детето:

– в допълнителни модули (насочено към деца, за които българският език не е майчин или които не владеят добре български език);

– за допълнително обучение по учебни предмети;

– за превенция на обучителните затруднения и за дейности от общата подкрепа;

– за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение.

4. Учителите и другите педагогически специалисти работят екипно за обсъждане на дейностите за обща подкрепа
5. Осигурено е допълнително обучение по учебни предмети
6. Осигурено е допълнително консултиране по учебни предмети
7. Осъществява се кариерно ориентиране на учениците. (чл. 178, ал. 1, т. 6 от ЗПУО, чл. 180)
8. Провеждат се занимания по интереси на учениците (по смисъла на чл. 20 от Наредбата за приобщаващо образование)
9. Провежда  се логопедична работа
6. Осигуряване на допълнителна подкрепа 1. Проведена е оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие
2. Родителят е запознат с плана за подкрепа на детето/ученика, индивидуалния учебен план и индивидуалните учебни програми на ученици със специални образователни потребности и/или на ученици с изявени дарби
3. Осигурени са дидактически ресурси и среда за работа според плана за подкрепа на детето/ученика
4. Осигурени са адаптирани учебни програми и учебно съдържание, разумни улеснения, технически средства, специализирано оборудване и специализирана подкрепяща среда, методики и специалисти
5. Работата на екипите за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика при осигуряване на допълнителна подкрепа е ефективна
3. Проследяване на напредъка на децата/учениците и оценяване на резултатите от обучението на учениците 1. Резултати от външни оценявания, олимпиади, състезания и др. 1. Резултати от национално външно оценяване в IV клас
2. Резултати от национално външно оценяване в VII клас
3. Резултати от национално външно оценяване в X клас
4. Постижения/резултати на децата/учениците от участие в олимпиади, състезания, конкурси и т.н.

 

2. Резултати от държавни зрелостни изпити 1. Резултати от държавни зрелостни изпити по български език и литература
2. Резултати от държавни зрелостни изпити по учебен предмет по избор на ученика
3. Резултати от държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията
3. Проследяване нивото на усвояване на компетентности у децата/учениците 1. Постиженията на детето се проследяват в началото и в края на учебното време по образователни направления и се използват за определяне на мерки за напредъка на децата 1. Нивото на усвояване на компетентностите от учениците се проследява и се определят мерки за подобряване на образователните им резултати

 

2. Учителят използва различни начини за проследяване на напредъка на децата/учениците
3. Педагогическите специалисти съвместно обсъждат и планират конкретни мерки за напредъка на децата/учениците
4. Осигуряване на прозрачност и обективност на проследяване постиженията на децата в детската градина и процеса на оценяване в училище 1. Учениците и родителите са запознати с критериите за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

2. Родителите са информирани за графика за провеждане на контролни и класни работи
3. Учителят аргументира своята оценка
4. Учителят информира родителите за резултатите от обучението на децата/учениците
5. Прилагане на разнообразни видове и форми за оценяване в училище 1. Учителят използва разнообразни видове и форми за оценяване на учениците
2. Провежда се училищно външно оценяване (чл. 6, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 3 от Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците)
3. Учителят използва оценяването за установяване на резултати от обучението, отстраняване на констатирани пропуски и мотивация за учене

 

6. Поощряване на напредъка на децата/учениците 1. Учителят има високи изисквания за постижения и създава стимули у децата/учениците да учат
2. Учителят използва грешките на децата/учениците за поощряване на напредъка им
3. Учителят дава обратна връзка на децата/учениците за постигнатите резултати в педагогическата ситуация/урока

 

4. Социализация и възпитание в образователния процес 1. Насоченост на педагогическата ситуация/урока към социализацията и възпитанието на детето/ученика 1. Учителят подпомага адаптирането на децата/ учениците към образователната среда
2. В обучението са включени компоненти с възпитателно въздействие
2. Поддържане на позитивна дисциплина 1. Децата/учениците демонстрират поведенческа ангажираност и самодисциплина
2. Няма прекъсване на педагогическата ситуация/урока поради нарушения на дисциплината
3. Формиране и развитие на социални  и граждански компетентности

 

 

1. С децата/учениците се работи за формиране и развиване на умения за управление на конфликти
2. С децата/учениците се работи за формиране и развиване на умения за решаване на практически задачи
3. У децата/учениците се насърчава толерантността
4. Учителят работи за изграждане на активна гражданска позиция и национални ценности
5. Учителят формира и развива интеркултурни компетентности у децата/учениците
6. Учителят формира умения у децата/учениците за опазване и поддържане на устойчива околна среда
7. Учителят формира умения за здравословен начин на живот у децата/учениците
4. Създаване на условия за удовлетворяване на личностните, образователните и социалните потребности на децата/учениците 1. Учителите организират изнесени обучения (извън класната стая – в парка, в музея и др.)
2. Учителите организират екскурзии, посещения на културни, научни, обществени институции и събития за образователни цели
3. Учителите реализират обучения с участието на гост-лектори (родители, общественици др.)
4. Децата/учениците са стимулирани за участие в олимпиади, състезания, конкурси и др.
5. Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система

на деца и

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

 

1. Ефективност на мерките за превенция 1. Идентифицират се деца/ученици, които са необхванати, отпаднали или застрашени от отпадане

 

2. Осъществява се подкрепа на деца/ученици в риск от отпадане и от уязвими групи
3. Осъществява се подкрепа при прехода от детска градина към училище, както и при прехода между отделните етапи в училище
4. Целодневната организация на учебния ден в училище е ефективна
5. Програмата за превенция на ранното напускане на образователната система е ефективна
2. Ефективност на мерките за интервенция 1. Работата с деца/ученици в риск от отпадане е ефективна
2. Повишена е ангажираността на родителите за редовното посещаване на детската градина и училището от детето им
3. Ефективност на мерките за компенсиране

(неприложимо за предучилищното образование)

1. В училище се реинтегрират ученици, отпаднали от училище
2. Училището осъществява обучение в различни форми при реинтегриране на ученици, отпаднали от училище
3. Училището осигурява условия за валидиране на резултати от ученето
4. Ефективност на взаимодействието между участниците в образователния процес за намаляване на отпадането от образователната система

 

1. Броят на отсъствията на деца/ученици в риск от отпадане е намалял
2. Повишени са образователните резултати на ученици в риск от отпадане
3. Делът на отпадналите от училището е намалял
6. Степен на удовлетвореност от образователния процес 1. Степен на удовлетвореност у учениците от образователния процес  
2. Степен на удовлетвореност у педагогическите специалисти от образователния процес  
3. Степен на удовлетвореност у родителите от образователния процес  

 

 

ОБЛАСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА“

управление на финансовите средства; управление на човешките ресурси; професионалните умения и компетентности на педагогическите специалисти; взаимодействията със заинтересованите страни и управлението на физическата среда

 

КРИТЕРИИ ИНДИКАТОРИ ПОДИНДИКАТОРИ
1. Устойчиво развитие на детската градина/училището

 

1. Стратегически мениджмънт 1. Стратегията за развитие на детската градина/училището отразява спецификите на институцията и отчита влиянието на външната среда
2. Планът за действие към Стратегията за развитие на детската градина/училището съответства на целите и е заложено финансиране на дейностите
3. Мерките за подобрение/актуализация на стратегията са определени съгласно отчета
4. Екипът на детската градина/училището е включен в разработването на Стратегията за развитие на институцията и плана за изпълнението ѝ
5. Екипът на детската градина/училището споделя мисията и визията
2. Автономия на детската градина/училището

 

1. Детската градина/училището определя дейността си в правилник в съответствие със спецификата на институцията
2. Детската градина/училището избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование, в т.ч. и прилагане на иновативни практики
3. Детската градина/училището избира и утвърждава свои символи и ритуали

 

4. Училището определя профилите, професиите, учебните планове и учебните програми
3.Оперативен мениджмънт 1. Осигурени са ресурси и подходяща работна среда за ефективно изпълнение на съответната длъжност
2. Дейността на Педагогическия съвет допринася за постигане целите на институцията
3. Директорът е осигурил ясни и прозрачни правила за координация и субординация
4. Осъществява се системна контролна дейност и своевременна обратна връзка от директора и заместник-директора/ите
5. Наблюдава се подобряване на резултатите чрез контролната дейност

 

6. В детската градина/училището се прилага система за заместване на отсъстващи учители
7. В детската градина/училището са създадени условия за ефективно административно обслужване

 

4. Лидерство в училищната общност/общността на детската градина 1. Директорът като лидер обединява и вдъхновява училищната общност/общността на детската градина
2. Директорът оказва подкрепа за успешна промяна, стимулира иновациите и творчеството
3. Директорът създава условия за развитие на ръководни умения и лидерски компетентности сред педагогическите специалисти
4. Екипът на детската градина/училището е мотивиран и проявява активност за изпълнение на целите на институцията
5. Създадени са условия за действащи структури на ученическо самоуправление (Ученически съвет или други форми на ученическо представителство)
6. Съществува лидерство сред учениците и подкрепа на техните инициативи за развитие на училището
5. Екипна работа в детската градина/училището 1. Развити са култура, структури и са създадени условия за професионален диалог и екипна работа между педагогическите специалисти
2. Педагогическите специалисти провеждат съвместни педагогически ситуации/уроци
3. В детската градина/училището се осъществява обмяна на добри практики
4. В детската градина/училището съществува практика на „отворени врати“
5. Взаимодействието между педагогическите специалисти и непедагогическия персонал е ефективно

 

2. Ефективно управление на ресурсите

 

1. Целесъобразно управление на финансовите ресурси за развитие на детската градина/училището 1. Осигурено е финансиране на целите в Стратегията за развитие на детската градина/училището и в плана за изпълнението ѝ
2. Планирани и реализирани са средства за подобряване на физическата среда
3. Осигурено е финансиране за съвременни дидактически средства (книги, помагала, пособия, съоръжения, техника, материали и др.)
4. Финансирани са дейности за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностно развитие

 

5. Планираните и изразходваните годишни средства за квалификация на педагогическите специалисти осигуряват изпълнение на заложените цели и установените потребности
6. Общественият съвет е съгласувал предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището/детската градина
2. Прозрачно управление на бюджета 1. Утвърденият бюджет и отчетът за изпълнението му на детската градина/училището, прилагащи система на делегиран бюджет, са публикувани на интернет страницата (при липса на такава публикуването е на страницата на първостепенния разпоредител с бюджет)
2. Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал са запознати с бюджета на детската градина/училището, както и с отчетите за неговото изпълнение
3. Общественият съвет е дал становище за

разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му.

3. Осигурени допълнителни средства за развитието на детската градина/училището 1. Осигурените допълнителни средства по Национални програми допринасят за развитието на детската градина/училището
2. Осигурените допълнителни средства по  проекти допринасят за развитието на детската градина/училището
3. Осигурени са собствени приходи по чл. 293, ал. 1 от ЗПУО
  4. Привличане, мотивиране и задържане на педагогически специалисти в детската градина/училището

 

 

 

1. Прилагат се ясни и прозрачни правила и процедури за назначаване и освобождаване на педагогически специалисти
2. Директорът създава условия за подкрепа на педагогическите специалисти в професионалното им развитие
3. Прилага се наставничеството за мотивиране и подкрепа на педагогическите специалисти в професионалното им развитие

 

4. Разпределят се ясни отговорности и се делегират допълнителни правомощия на педагогическите специалисти за постигане целите на детската градина/училището
5. Разработени са показатели за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти, съобразени със спецификата на детската градина/училището
6. Прилагат се правила за поощряване и награждаване на педагогическите специалисти с морални и материални награди
5. Мотивиране и задържане на непедагогически персонал 1. Прилагат се ясни и прозрачни правила и процедури за назначаване и освобождаване на непедагогическия персонал
2. Налични са ясни правила за изпълнение на задължения и отговорности на непедагогическия персонал, включително и за екипна дейност
3. Непедагогическите специалисти се поощряват и награждават с морални и материални награди
4. Планирана и реализирана е квалификация на непедагогическия персонал за ефективно изпълнение на задълженията

 

6. Насоченост на квалификацията на педагогическите специалисти към развитие на професионалните им умения и компетентности и към напредъка на децата/учениците 1. Квалификацията на педагогическите специалисти съответства на политиките и приоритетите, определени в Стратегията за развитие на детската градина/училището и на установените потребности за професионално развитие
2. Педагогическите специалисти имат възможност за участие в международни и национални програми и проекти за професионално развитие
3. Планирана е и е реализирана квалификация на педагогическите специалисти, насочена към прилагане на ИКТ в образователния процес
4.Вътрешноинституционалната квалификация на педагогическите специалисти през последната учебна година е допринесла за професионалното им развитие
5. Педагогическите специалисти прилагат в пряката си работа придобитите компетентности от квалификационната дейност
3. Управление и развитие на  физическата среда 1. Безопасна и достъпна физическа среда 1. Създадени са условия за равен достъп до образование за децата и учениците чрез осигуряване на достъпна архитектурна и физическа среда
2. Прилага се ефективен пропускателен режим
3. Осигурено е видеонаблюдение в сградата, на входа, в двора и в района на детската градина/училището
4. Децата/учениците имат достъп до здравен кабинет и здравно обслужване
5. Класните стаи/занималните са безопасни
6. Кабинетите са безопасни
7. Работилниците/лабораториите са безопасни
8. Физкултурният салон е безопасен
9. Спортните площадки/дворът са безопасни
10. Осигурена е безопасност при работа в интернет
11. Предприети са действия за обновяване, модернизиране и опазване на материалната база
12. Осигурен е безопасен транспорт с училищен автобус
13. В общежитието към училището се осигуряват условия за организиране и провеждане на самоподготовка, консултации по учебни предмети, индивидуална работа и занимания по интереси
2. Функционална и модернизирана физическа среда

 

1. Класните стаи/занималните в детската градина/училището са оборудвани и се поддържат в съвременен и функционален вид
2. Кабинетите са оборудвани и се поддържат в съвременен и функционален вид
3. Работилниците/лабораториите са оборудвани и се поддържат в съвременен и функционален вид
4. Физкултурният салон е функционален и модернизиран
5. Спортните площадки/игрищата са функционални и модернизирани
6. Помещенията за приготвяне на храна, за организиране на хранене и местата за хранене са обзаведени, оборудвани и поддържани
7. Създадена е организация за ефективно ползване на местата за хранене и/или спалните помещения/кътове за отдих
8. Отдихът и физическата активност са организирани в помещения, различни от тези за дейностите за самоподготовка при целодневна организация на учебния ден в училище
9. Спалните помещения са обзаведени и поддържани
10. Осигурен е достъп до функционална библиотека и/или обособени кътове за четене

 

11. Сервизните помещения са обновени и поддържани
  3. Въвеждане на информационно-технологични ресурси

в цялостната дейност на детската градина/училището

 

1. Планирани са дейности за осигуряване на

информационно-технологични ресурси в  цялостната дейност на институцията

2. Осигурени са ИКТ за образователния процес
3. Осигурени са ИКТ в административната дейност
4. ИКТ се използват целесъобразно в административната дейност на детската градина/училището
4. Развитие на институционалната култура в детската градина/училището 1. Изграждане на позитивна среда в детската

градина/училището

 

1. Съвместно договорените правила и ценности осигуряват позитивна дисциплина, споделени са и се спазват
2. В институцията се прилага Етичен кодекс на училищната общност
3. Училищният екип/екипът на детската градина има формирани умения за управление и справяне с конфликти
4. Прилага се система от дежурства с цел поддържане на сигурна среда
5. Децата/учениците се поощряват с материални и морални награди
6. Учениците получават стипендии за постигнати образователни резултати
7. Наложените санкции на учениците са ефективни
2. Политики на детската градина/училището за развиване на социални и граждански компетентности

 

 

 

1. Формират се демократични ценности чрез дейности, съобразени с интересите, възрастта на децата/учениците, средата и спецификата на детската градина/училището
2. Утвърдена е институционална политика, насочена към изграждане и поддържане на национални и колективни ценности, включително в интеркултурна среда
3. В детската градина/училището се реализират инициативи, подкрепящи спорта, здравето и опазването на околната среда
4. В детската градина/училището се организират и провеждат дейности, утвърждаващи правата на човека и развиващи социална чувствителност
5. В детската градина/училището се реализират събития за утвърждаване и популяризиране на училищни ценности и традиции
6. В детската градина/училището се реализират доброволчески инициативи
7. В училището са установени демократични практики, свързани с младежко лидерство
8. Личности, завършили училището и/или обществено изявени личности, са въвлечени активно в училищния живот/в живота на детската градина
3. Ефективност на системата за интервенция и подкрепа при прояви на тормоз и насилие 1. Създадена е система за интервенция и подкрепа при прояви на тормоз и насилие

 

2. Осъществяват се съвместни действия с външни специалисти на ниво детска градина/училище при прояви на тормоз и насилие
4. Публичност на дейността на детската градина/училището 1. Интернет страницата на институцията съдържа актуална информация
2. Реализират се дейности за популяризиране на детската градина/училището
3. Налични са информационни материали в детската градина/училището с актуално съдържание информация
5. Управлениe на партньорства

 

1. Проактивност на директора      1. Установени са партньорства за постигане целите на институцията
2. Установените партньорства се развиват устойчиво
3. Настоятелството има принос за развитието на детската градина/училището
2. Взаимодействие с родителите

 

 

1. Създадени са условия за пряка комуникация (срещи, консултации и т.н.)
2. Налични са възможности за комуникация  с родителите чрез технологиите
3. Осъществява се ефективна, своевременна комуникация между родителите и другите участници в образователния процес (директор, ученици, педагогически специалисти)
4. Родителите са привлечени в дейности на образователната институция
5. Осъществява се партньорство с родителите по превенция на насилието и тормоза
3. Ефективност на взаимодействието със заинтересованите страни 1. Взаимодействието със заинтересованите страни допринася за повишаване качеството на образователния процес
2. Дейностите със заинтересованите страни създават условия за подкрепа на изявата в областта на науката, културата, изкуството, спорта и други
3. Създадени са условия за конструктивен  социален диалог
Степен на удовлетвореност от управлението на институцията 1. Степен на удовлетвореност у учениците от управлението на институцията  
2. Степен на удовлетвореност у  педагогическите специалисти от управлението на институцията  
3. Степен на удовлетвореност у родителите от управлението на институцията  

 

 

КРИТЕРИИ – АРХИВ

Споделете:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status