Ръководство за инспектиране

HANDBOOK FOR INSPECTION

УКАЗАНИЕ  „Готови за инспекция“

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Управление на качеството съгласно ЗПУО е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и училищата.

Под качество разбираме  съвкупност от характеристики на образователния процес, които водят до реализация на целите и политиките, свързани с:

  • нивото на знания, умения и компетентности на учениците;
  • степента на развитие на личностните качества и социалните компетентности;
  • удовлетвореността на потребностите на обществото, родителите и учениците.

Оценка на качеството е процес‚ чрез който се определя степента на съответствие на резултатите от обучението, свойствата на образователния процес и ресурсното му осигуряване в контекста на държавните образователни стандарти: качеството на резултатите, качеството на функционирането (процесите), качества на условията, който да гарантира по-високи и устойчиви резултати.

Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в определен момент от дейността им и определяне на насоките за подобряване.

Целта на инспектирането е установяване на степента на изпълнението на държавните образователни стандарти, като се формулира оценка за силните страни в дейността на образователните институции и за аспектите в дейността им, които се нуждаят от подобрение.

Областите за инспектиране на детската градина и училището са:

  • образователният процес;
  • управлението на институцията.

Областта образователен процес включва: преподавателската и възпитателската дейност; оценяването на резултатите от обучението, като се отчита индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата на децата със специални образователни потребности, взаимоотношенията между педагогическите специалисти и децата или учениците и превенцията срещу отпадане от системата на образованието.

Областта управление на институцията включва: управление на финансовите средства; управление на човешките ресурси; професионалните умения и компетентности на педагогическите специалисти; взаимодействията със заинтересованите страни и управлението на физическата среда.

Споделете:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status