Ръководство за инспектиране – 2022-2023 г.

Ръководство за инспектиране – 2021-2022 г.

HANDBOOK FOR INSPECTION

УКАЗАНИЕ  „Готови за инспекция“

ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Постигането на качество на образованието и неговото непрекъснато усъвършенстване е основна цел в Закона за предучилищното и училищното образование. 

Качеството на образованието е съвкупност от характеристики на образователния процес, които водят до реализация на целите и политиките, свързани с: 

  • нивото на знания, умения и компетентности на учениците;
  • степента на развитие на личностните качества и социалните компетентности;
  • удовлетвореността на потребностите на обществото, родителите и учениците.

Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и внасяне на подобрения както в работата на детските градини и училищата, така и в дейността на НИО. То е цикличен процес, който отчита постигнатия напредък от институциите спрямо набелязаните цели, информира обществеността относно постигнатите резултати и подпомага усъвършенстването на дейността на организацията и вземането на управленски решения.

Необходимостта от оценяване на качеството се основава на разбирането, че процеси, параметри и характеристики, които не се измерват, не могат да бъдат подобрени. Неговото подобряване е свързано с изготвяне на анализи, базирани на информация и доказателства за състоянието на осигуреното качество на образование от детските градини и училищата и тенденциите за неговото развитие. Измерването и оценяването на качеството могат да предоставят такива доказателства и информация, а последващите анализи позволяват да се правят сравнения в различен контекст и да се подпомага формирането на образователни политики. 

Измерването и оценяването на качеството на образованието е системно набиране на информация и получаване на обратна връзка за качествата и въздействието на дейностите в образователната институция чрез набор от стандарти. Те са  комплексен механизъм, сложна система за събиране, обработка, обобщаване и анализ на информация.

Измерването и оценяването са целенасочена и непрекъсната процедура, която води до прогноза. Оценяването е комплекс от измервания, които водят до информационно обезпечаване на образователния процес и управлението на институциите с обективна, точна, пълна, систематизирана, достатъчна и надеждна информация. Независимият анализ на информацията позволява подкрепа, стимулиране и насърчаване на детските градини и училища за усъвършенстване, включително чрез мерки за подобряване.

Управлението на качеството на образование е процес, който изисква непрекъснато наблюдение и проследяване, за да се очертаят силните страни в дейността на институцията и области с по-ниска ефективност, които се нуждаят от подобряване. Оценката предоставя  информацията, която е необходима за определяне на текущото състояние и степента на постигнатото спрямо желаното състояние от институцията. По този начин тя се превръща в метод за управление на качеството.

Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в определен момент на дейността им и определяне на насоките за подобряване. 

Инспектирането се осъществява при последователно и целенасочено взаимодействие и сътрудничество на всички участници в образователния процес и заинтересовани страни

Съгласно Наредба № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата областите на инспектиране са:

–           „Образователен процес“;

–           „Управление“;

–           „Институционална среда“.

Областта „Образователен процес“ включва: резултатите от обучението, ефективността на взаимодействието и прилагането на компетентностния подход в процеса на обучението, на възпитанието и социализацията, на управлението на класа и групата, на оценяването, на осигурената подкрепа за личностно развитие и на екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти за индивидуалния напредък на всяко дете и ученик.

Областта „Управление“ включва: управление на човешките ресурси, в т.ч. ефективност на квалификациите, атестиране на педагогическите специалисти, управление на финансовите, информационните и технологичните ресурси, управление на партньорствата за развитие на детската градина или училището за повишаване резултатите от образователния процес, както и ефективно лидерство.

Областта „Институционална среда“ включва: физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на училищата и детските градини, развитие на организационната култура на детската градина или училището, развитие на среда за подкрепа и ефективно взаимодействие между всички участници в образователния процес и с всички заинтересовани страни, както и удовлетвореност на участниците в образователния процес

Споделете:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status