РАМКА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ

УКАЗАНИЕ  „Готови за инспекция“

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Управление на качеството съгласно ЗПУО е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и училищата.

Под качество разбираме  съвкупност от характеристики на образователния процес, които водят до реализация на целите и политиките, свързани с:

  • нивото на знания, умения и компетентности на учениците;
  • степента на развитие на личностните качества и социалните компетентности;
  • удовлетвореността на потребностите на обществото, родителите и учениците.

Оценка на качеството е процес‚ чрез който се определя степента на съответствие на резултатите от обучението, свойствата на образователния процес и ресурсното му осигуряване в контекста на държавните образователни стандарти: качеството на резултатите, качеството на функционирането (процесите), качества на условията, който да гарантира по-високи и устойчиви резултати.

Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в определен момент от дейността им и определяне на насоките за подобряване.

Целта на инспектирането е установяване на степента на изпълнението на държавните образователни стандарти, като се формулира оценка за силните страни в дейността на образователните институции и за аспектите в дейността им, които се нуждаят от подобрение.

Областите за инспектиране на детската градина и училището са:

  • образователният процес;
  • управлението на институцията.

Областта образователен процес включва: преподавателската и възпитателската дейност; оценяването на резултатите от обучението, като се отчита индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата на децата със специални образователни потребности, взаимоотношенията между педагогическите специалисти и децата или учениците и превенцията срещу отпадане от системата на образованието.

Областта управление на институцията включва: управление на финансовите средства; управление на човешките ресурси; професионалните умения и компетентности на педагогическите специалисти; взаимодействията със заинтересованите страни и управлението на физическата среда.