Търсене

За член на екипа от инспектори за конкретната инспекция не може да бъде определяно лице, което:

  1. е заемало длъжност в инспектираната институция;
  2. е съпруг или е във фактическо съжителство, или е роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до втора степен включително, с лице, чиято работа е обект на инспектиране;
  3. има наложено дисциплинарно наказание по Кодекса на труда или по Закона за държавния служител за период една година преди инспектирането.
Търсене
Споделете:
Skip to content