Външните инспектори изпълняват задълженията си в съответствие с действащото законодателство и съобразно договора, сключен с тях.

Външен инспектор може да е лице:

  1. с висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър”;
  2. с професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години;
  3. завършило успешно обучение в НИО, удостоверено с документ.

За член на екипа от инспектори за конкретната инспекция като външен инспектор не може да бъде определяно лице, което работи по трудово или по служебно правоотношение на територията на административно-териториалната област, в която се намира инспектираната институция

Споделете:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status