Търсене

Списък на лицата, притежаващи удостоверение за външен инспектор.

Външните инспектори изпълняват задълженията си в съответствие с действащото законодателство и съобразно договора, сключен с тях.

Външен инспектор може да е лице:

  1. с висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър”;
  2. с професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години;
  3. завършило успешно обучение в НИО, удостоверено с документ.

За член на екипа от инспектори за конкретната инспекция като външен инспектор не може да бъде определяно лице, което работи по трудово или по служебно правоотношение на територията на административно-териториалната област, в която се намира инспектираната институция.

Търсене
Споделете:
Skip to content