Търсене

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АТЕСТИРАНЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Във връзка с § 4. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

“Първото атестиране на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в детските градини и училищата при условията и по реда на раздел VIII “Атестиране на дейността на педагогическите специалисти” се извършва до една година след провеждане на първото инспектиране на институцията”

публикуваме пълен списък на инспектираните от НИО институции по години списък инспектирани институции НИО-19-21г

 

Споделете:
Търсене
Skip to content