Търсене

КАЧЕСТВО НА ИНСПЕКТИРАНЕ ЧРЕЗ КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКТОРИ (QUALITY INSPECTIONS TROUGH QUALITY OF INSPECTORS’ S TRAINING – QIQIТ)

Инспектори от НИО, които организират и провеждат обучение за външен инспектор,  ще повишат ключовите си компетентности в изпълнение одобреното за финансиране проектно предложение на Националния инспекторат по образованието с договор № 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030585 „Качество на инспектиране чрез качество на обучението за инспектори (Quality Inspections trough Quality of Inspectors’ s Training – QIQIТ)“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Образование за възрастни”. Специално внимание се обръща на професионалната компетентност за предоставяне на подходи и условия за учене в подходяща учебна среда и повишаване нивото на дигиталната компетентност. Инспекторите от НИО, които ще участват в три обучения, ще получат информация и подкрепа как ефективно да подпомагат процеса на учене при възрастни обучаеми. След завършване на курсовете участниците ще могат да:

 – използват инструменти и техники за подобряване на учебна програма за обучение на възрастни (външни инспектори) в контекста на новата парадигма за смесено обучение;

– мотивират различни типове обучаеми да използват дигитални инструменти;

 -интегрират дигиталния подход в обучението за външни инспектори;

– използват техники, инструменти и ресурси за повишаване ефективността и качеството на обучението;

– създават среда, подкрепяща консултирането на екипите на училищата;

– представят по подходящ начин насоките за подобрение във връзка с устойчивото развитие на училищата.

Курсовете са тематично обвързани, като се осигурява синергия между съдържанието на обученията така, че да могат в цялост да бъдат интегрирани в подобрена учебна програма за обучение на външен инспектор.

Проектът е с продължителност 16 месеца и следва да приключи до 01.01.2023 г.

Споделете:
Търсене
Skip to content