Търсене

КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В УЧИЛИЩА СЪС СЛАБИ ОЦЕНКИ НА ДЗИ ПО БЕЛ – 2023 ГОДИНА (РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНСПЕКТИРАНЕ)

Анализът на резултатите от външната независима експертна оценка на предоставеното образование, изпълнена от Националния инспекторат по образованието, обхваща 18 училища, от които шест инспектирани през учебната 2021/2022 година и 12 училища, инспектирани през учебната 2022/2023 година. Установява се, че училищата със слаб 2,00 на ДЗИ по български език и литература, са получили като резултат от инспектирането в област „Образователен процес“ задоволителна оценка – в ниската част на скалата за задоволителна оценка (между 41 и 60 процента). Повечето училища са получили ниска оценка и на останалите две области – “Управление” и “Институционална среда”.

Въз основа на изложените данни и наблюдения в процеса на инспектиране за конкретните училища могат да се изведат някои основни причини за ниските постижения на учениците:

  • Пропуски в стратегическото планиране на институционално ниво, с което не се осигурява в дългосрочен план училищна политика с акцент върху качеството на образователния процес и създаване на система за проследяване на напредъка на учениците.
  • Квалификацията на учителите не допринася в достатъчна степен за постигане на компетентностно ориентирано обучение, базирано на ефективно планиране на учебните часове, прилагане на иновативни методи на преподаване, практическа насоченост на знанието и др.
  • Компетентностният подход не е припознат от учителите като водещ в обучението и не се прилага за придобиване на устойчиви знания и умения и мотивиране на учениците за активно участие в образователния процес.
  • Липсата на формиращо оценяване в образователния процес не подпомага учениците да идентифицират своите силни и слаби страни, да изграждат правилна самооценка и собствени стратегии за преодоляване на пропуски и за личностно развитие

Пълния анализ може да намерите тук: АНАЛИЗ НА ОСИГУРЕНОТО КАЧЕСТВО В УЧИЛИЩАТА – СЛАБИ ОЦЕНКИ ДЗИ БЕЛ 23 Г

Споделете:
Търсене
Skip to content