Търсене

КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ИНСПЕКТИРАНЕ (BLENDED INSPECTION)

Уважаеми колеги,

За системата на предучилищното и училищно образование  предстои учебна година, в която на преден план излиза задачата за опазване здравето на децата и работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Националният инспекторат по образованието, като институция, отговорна за експертното оценяване и подкрепа на устойчивото управление на качеството в училищата и детските градини продължава своята дейност и при тези сложни условия.

Още по-голямо предизвикателство, при задължението да направим училищата и детските градини максимално безрискова среда, ще бъде осигуряването на качествено обучение, социализация и възпитание на децата и учениците.

НИО подготви набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията съгласно здравните правила и насоките от МОН и изготви нов Протокол за провеждане на инспектиране в условия на COVID-19. Документът има за цел

  • да посочи мерки и нови модели на инспектиране, приложими в зависимост от динамично променящата се обстановката и решенията на здравните власти, както и в  случай на влошаване на епидемичната ситуация в страната;
  • да подпомогне процеса на организация и провеждане на дейностите по инспектиране в електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище или всички училища в общината, областта или държавата);
  • да даде увереност на участниците в процеса на инспектиране за отговорното отношение на служителите на НИО относно спазването на изискванията на здравните власти за опазване здравето и живота на децата и учениците в условията на разпространението на COVID-19.

ПРОТОКОЛ за провеждане на инспектиране

Споделете:
Търсене
Skip to content