Търсене

конкурси за експертни длъжности – “Старши инспектор” в дирекция “Инспектиране” – 4 щатни бройки

НИО ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ

в дирекция “ИНСПЕКТИРАНЕ”

 

І. За длъжността “Старши инспектор” в дирекция “Инспектиране” – 4 щатни бройки.

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

да отговаря на изискванията по чл.7 от Закона за държавния служител;

– образователна степен – бакалавър;

– придобито висше образование в област – Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Изкуства от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

– професионален опит – 2 години опит в системата на предучилищното и училищното образование или опит в обучението, възпитанието и социализацията на деца/ученици или опит като преподавател във висше училище, свързан с подготовката на педагогически специалисти. или минимален ранг – 4 младши.

  1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

– Езикова подготовка (владеене на английски, немски или френски език в степен, позволяваща работа със служебни материали);

– професионална квалификация „учител“;

– добри компютърни умения за работа с текстообработващи програми, уеб-базирани платформи, обработка на данни, офис техника и комуникационно оборудване.

  1. Информация за длъжността “Старши инспектор” в дирекция “Инспектиране”:

Участва в разработването, апробирането и усъвършенстването на критерии, индикатори и необходимите формуляри на документи за осъществяване на инспекции, в т.ч. в електронен формат и уеб-базирани платформи. Участва в създаването и поддържането на базата данни с информация за лицата, успешно преминали обучение за външен инспектор. Участва в изготвянето на анализ за качеството на образование в инспектираните детски градини и училища. Изготвя анализи, доклади, отчети и обработва документи, свързани с инспектирането.

 

Размер на основната заплата, определена за длъжността: 510 – 2000 лв., съобразно професионалния опит на кандидата.

ІІІ.  Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

ІV.  Необходими  документи за участие в конкурса:

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 14-дневен срок след публикуване на обявлението, в сградата на бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52Б, ет. 7, офис 2 всеки работен ден от 09:30 часа до 17:00 часа .

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на НИО – https://nio.government.bg

Допълнителна информация: тел. 02 424 11 83, 02 424 11 82

Споделете:
Търсене
Skip to content