Национален инспекторат по образование, в качеството си на администратор на лични данни стриктно спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и тези на съответното национално законодателство.

I. Обхват

Целта на настоящето Уведомление за поверителност (по-нататък за краткост наричано „Уведомлението“) е да предостави необходимата информация относно обработването на лични данни, отнасящи се до лицата, кандидатстващи по трудово/служебно или гражданско правоотношение в Националният инспекторат по образование („НИО“).

II. Информация относно администратора на лични данни

Национален инспекторат по образование

БУЛСТАТ: 177268001,

Адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров, вх. Б № 52 ет. 7 офис 2

Телефон: 02 4241184 / 02 4241180

Имейл адрес: info@nio.government.bg

Интернет страница: nio.government.bg 

За контакт с длъжностно лице по защита на данните:

Адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров, вх. Б № 52 ет. 7 офис 2

Имейл адрес: dpo@nio.government.bg  

III. Информация относно надзорен орган

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: бул. ‘Проф. Цветан Лазаров’ №2, София 1592

Имейл адрес: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

IV. Лични данни. Цели и правни основания на обработване.

НИО обработва лични данни на кандидатите за работа, сред които данни, свързани с:

 • имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес;
 • професионален опит и квалификации: автобиографии, придобит професионален опит, трудов стаж и умения, дипломи и други документи, удостоверяващи придобита квалификация/образование;
 • всякакви друга информация, съдържаща се в автобиографията (кандидатурата).

НИО събира и обработва тези данни с цел осъществяване на подборния процес/конкурс и всички свързани с него дейности. Кандидатите предоставят тази информация доброволно заедно със своята кандидатура. Непредоставянето на исканите лични данни може да доведе до невъзможност кандидатурата да бъде оценена.

След приключване на подбора и за целите на сключването на трудов/граждански договор, съответно възникването на служебно правоотношение и изпълнение на възникналите в тази връзка законови задължения, произтичащи от, но не само, Закона за предучилищно и училищно и образование, Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, Закона за държавния служител, Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Кодекса на труда, Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор и др. приложими нормативни актове, може да се наложи да бъде предоставена допълнителна информация, включително, но не само:

 • ЕГН;
 • информация относно документ за самоличност;
 • постоянен и настоящ адрес;
 • придобита професионална квалификация и образование;
 • данни относно предишен трудов опит, актуално трудово или служебно правоотношение, наложени дисциплинарни наказания, семейно положение и родствени връзки;
 • данни относно здравословното състояние, когато предоставянето на тази информация се изисква от нормативен акт;
 • данни за съдебно минало, когато предоставянето на тази информация се изисква от нормативен акт;
 • копия и/или оригинали на документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства.

 

Непредоставянето на исканите данни може да доведе до невъзможност бъде сключен трудов/граждански договор, съответно да възникване служебно правоотношение и да бъде изпълнени от страна на НИО законоустановените му задължения.

V. Срокове за съхранение

НИО съхранява предоставените лични данни за не по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които те са били събрани и за всяка друга съвместима и свързана цел но, във всеки случай, за период, не по-дълъг от 6 месеца след приключването на съответната кампания по набиране и подбор на работници и служители, освен ако междувременно не бъде получено съгласието на кандидата за съхранение и след изтичането на този срок.

Ако в хода на процедура по назначаването НИО е изискал да се представят оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, тези документи ще бъдат върнати на неодобрените за назначаване кандидати в 6-месечен срок от окончателното приключване на процедурата, освен ако специален закон предвижда друго.

В случай, че НИО одобри кандидат и сключи с него трудов/граждански договор, съответно го назначи по служебно правоотношение, приложение намират сроковете, нормативно определени в закона, регулиращ съответното правоотношение.

VI. Споделяне на лични данни

НИО не разкрива данните извън членовете на екипа за подбор/конкурсната комисия и съответните ръководители.

В редки случаи информацията може да бъде достъпена от доставчици на услуги за целите на поддръжка на информационните системи, на софтуерни продукти за осъществяване на определени вътрешни процеси и обмен на информация. При наличието на основания, предвидени в законодателство, НИО може да предостави данни на централни и местни регулаторни органи, които имат правомощия да получават, съответно изискват тази информация.

Също така резултатите на кандидатите след проведения подбор/конкурс мога да се обявяват публично в НИО и/или в интернет пространството, когато това е предвидено в нормативен акт.

НИО не прехвърля събираните и обработвани лични данни извън рамките на ЕС/ЕИП.

VII. Права във връзка със защитата на личните данни

Правата, които всяко лице притежава във връзка със защитата на личната му информация са както следва:

 • право на достъп до личните данни, обработвани от НИО , вкл. до информация с какви лични данни разполага НИО към даден момент, за какви цели същите се обработват и на кого се разкриват;
 • право на коригиране на неточни лични данни и/или на допълване на непълни лични данни, съхранявани от НИО);
 • право на изтриване – при наличието на определени основания (посочени в чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679) може да бъде поискано личните данни, които се съхраняват от НИО , да бъдат изтрити;
 • право на ограничаване на обработването на личните данни – при наличието на определени обстоятелства (посочени чл. 18, § 1, б. „а“-„г“ от Регламент (ЕС) 2016/679);
 • право на преносимост – лични данни да бъдат изискани и получени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър) или същите да бъдат прехвърлени на друг администратор (институция, организация, дружество), но само когато се обработват въз основа на договор, съгласие и обработването се извършва автоматично (чл. 20, § 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • право на възражение срещу обработването на лични данни (в случаите, предвидени в чл. 21, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679);
 • право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици в значителна степен (чл. 22, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679);
 • право на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни – в случай, че НИО обработва лични данни въз основа на съгласие, същото може да бъде оттеглено по всяко време без това обаче да засяга законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето (чл. 7, § 3 от Регламент (ЕС) 2016/679);
 • право на жалба до Комисия за защита на личните данни и на съдебна защита (чл. 77, 78 и 79 от Регламент (ЕС) 2016/679).

VIII. Контакт с НИО

При възникнали въпроси относно защитата на лични данни, лицата могат да се свържат с НИО на данните за контакт, посочени по-горе.

За да упражнят някое от горепосочените права, лицата следва да отправят своето искане лично или чрез пълномощник:

 • на място в приемната на НИО;
 • на хартия по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по електронен път.

Независимо от формата на заявяване, за да бъде прието и обработено искането, то следва да съдържа:

 • име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за получаване на информация;
 • дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;
 • подпис от подателя или неговия пълномощник/законен представител. При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

Искане, отправено по електронен път, следва да бъде надлежно електронно подписано по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

НИО може да поиска допълнителна информация, необходима за потвърждаването на самоличността на заявителя.

НИО ще отговори на всяко искане в едномесечен срок, който при необходимост може да бъде удължен с още два месеца, за което съответния заявител ще бъдете незабавно уведомен.

Споделете:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status