Търсене
Национален инспекторат по образование, в качеството си на администратор на лични данни стриктно спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и тези на съответното национално законодателство. I. Обхват Целта на настоящето Уведомление за поверителност (по-нататък за краткост наричано „Уведомлението“) е да предостави необходимата информация относно обработването на лични данни, отнасящи се до лицата, кандидатстващи по трудово/служебно или гражданско правоотношение в Националният инспекторат по образование („НИО“). II. Информация относно администратора на лични данни Национален инспекторат по образование БУЛСТАТ: 177268001, Адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров, вх. Б № 52 ет. 7 офис 2 Телефон: 02 4241184 / 02 4241180 Имейл адрес: info@nio.government.bg Интернет страница: nio.government.bg  За контакт с длъжностно лице по защита на данните: Адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров, вх. Б № 52 ет. 7 офис 2 Имейл адрес: dpo@nio.government.bg   III. Информация относно надзорен орган Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) Адрес: бул. ‘Проф. Цветан Лазаров’ №2, София 1592 Имейл адрес: kzld@cpdp.bg Интернет страница: www.cpdp.bg IV. Лични данни. Цели и правни основания на обработване. НИО обработва лични данни на кандидатите за работа, сред които данни, свързани с:
 • имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес;
 • професионален опит и квалификации: автобиографии, придобит професионален опит, трудов стаж и умения, дипломи и други документи, удостоверяващи придобита квалификация/образование;
 • всякакви друга информация, съдържаща се в автобиографията (кандидатурата).
НИО събира и обработва тези данни с цел осъществяване на подборния процес/конкурс и всички свързани с него дейности. Кандидатите предоставят тази информация доброволно заедно със своята кандидатура. Непредоставянето на исканите лични данни може да доведе до невъзможност кандидатурата да бъде оценена. След приключване на подбора и за целите на сключването на трудов/граждански договор, съответно възникването на служебно правоотношение и изпълнение на възникналите в тази връзка законови задължения, произтичащи от, но не само, Закона за предучилищно и училищно и образование, Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, Закона за държавния служител, Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Кодекса на труда, Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор и др. приложими нормативни актове, може да се наложи да бъде предоставена допълнителна информация, включително, но не само:
 • ЕГН;
 • информация относно документ за самоличност;
 • постоянен и настоящ адрес;
 • придобита професионална квалификация и образование;
 • данни относно предишен трудов опит, актуално трудово или служебно правоотношение, наложени дисциплинарни наказания, семейно положение и родствени връзки;
 • данни относно здравословното състояние, когато предоставянето на тази информация се изисква от нормативен акт;
 • данни за съдебно минало, когато предоставянето на тази информация се изисква от нормативен акт;
 • копия и/или оригинали на документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства.
  Непредоставянето на исканите данни може да доведе до невъзможност бъде сключен трудов/граждански договор, съответно да възникване служебно правоотношение и да бъде изпълнени от страна на НИО законоустановените му задължения. V. Срокове за съхранение НИО съхранява предоставените лични данни за не по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които те са били събрани и за всяка друга съвместима и свързана цел но, във всеки случай, за период, не по-дълъг от 6 месеца след приключването на съответната кампания по набиране и подбор на работници и служители, освен ако междувременно не бъде получено съгласието на кандидата за съхранение и след изтичането на този срок. Ако в хода на процедура по назначаването НИО е изискал да се представят оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, тези документи ще бъдат върнати на неодобрените за назначаване кандидати в 6-месечен срок от окончателното приключване на процедурата, освен ако специален закон предвижда друго. В случай, че НИО одобри кандидат и сключи с него трудов/граждански договор, съответно го назначи по служебно правоотношение, приложение намират сроковете, нормативно определени в закона, регулиращ съответното правоотношение. VI. Споделяне на лични данни НИО не разкрива данните извън членовете на екипа за подбор/конкурсната комисия и съответните ръководители. В редки случаи информацията може да бъде достъпена от доставчици на услуги за целите на поддръжка на информационните системи, на софтуерни продукти за осъществяване на определени вътрешни процеси и обмен на информация. При наличието на основания, предвидени в законодателство, НИО може да предостави данни на централни и местни регулаторни органи, които имат правомощия да получават, съответно изискват тази информация. Също така резултатите на кандидатите след проведения подбор/конкурс мога да се обявяват публично в НИО и/или в интернет пространството, когато това е предвидено в нормативен акт. НИО не прехвърля събираните и обработвани лични данни извън рамките на ЕС/ЕИП. VII. Права във връзка със защитата на личните данни Правата, които всяко лице притежава във връзка със защитата на личната му информация са както следва:
 • право на достъп до личните данни, обработвани от НИО , вкл. до информация с какви лични данни разполага НИО към даден момент, за какви цели същите се обработват и на кого се разкриват;
 • право на коригиране на неточни лични данни и/или на допълване на непълни лични данни, съхранявани от НИО);
 • право на изтриване – при наличието на определени основания (посочени в чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679) може да бъде поискано личните данни, които се съхраняват от НИО , да бъдат изтрити;
 • право на ограничаване на обработването на личните данни – при наличието на определени обстоятелства (посочени чл. 18, § 1, б. „а“-„г“ от Регламент (ЕС) 2016/679);
 • право на преносимост – лични данни да бъдат изискани и получени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър) или същите да бъдат прехвърлени на друг администратор (институция, организация, дружество), но само когато се обработват въз основа на договор, съгласие и обработването се извършва автоматично (чл. 20, § 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • право на възражение срещу обработването на лични данни (в случаите, предвидени в чл. 21, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679);
 • право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици в значителна степен (чл. 22, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679);
 • право на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни – в случай, че НИО обработва лични данни въз основа на съгласие, същото може да бъде оттеглено по всяко време без това обаче да засяга законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето (чл. 7, § 3 от Регламент (ЕС) 2016/679);
 • право на жалба до Комисия за защита на личните данни и на съдебна защита (чл. 77, 78 и 79 от Регламент (ЕС) 2016/679).
VIII. Контакт с НИО При възникнали въпроси относно защитата на лични данни, лицата могат да се свържат с НИО на данните за контакт, посочени по-горе. За да упражнят някое от горепосочените права, лицата следва да отправят своето искане лично или чрез пълномощник:
 • на място в приемната на НИО;
 • на хартия по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по електронен път.
Независимо от формата на заявяване, за да бъде прието и обработено искането, то следва да съдържа:
 • име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за получаване на информация;
 • дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;
 • подпис от подателя или неговия пълномощник/законен представител. При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.
Искане, отправено по електронен път, следва да бъде надлежно електронно подписано по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. НИО може да поиска допълнителна информация, необходима за потвърждаването на самоличността на заявителя. НИО ще отговори на всяко искане в едномесечен срок, който при необходимост може да бъде удължен с още два месеца, за което съответния заявител ще бъдете незабавно уведомен.
Търсене
Споделете:
Skip to content