Търсене

Конкурс за длъжността “Главен инспектор” в дирекция “Инспектиране” – 1 щатна бройка

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ в дирекция “ИНСПЕКТИРАНЕ”

 

І. За длъжността “Главен инспектор” в дирекция “Инспектиране” – 1 щатна бройка.

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

да отговаря на изискванията по чл.7 от Закона за държавния служител;

– образователна степен – бакалавър;

– придобито висше образование в област – Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Изкуства от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

– професионален опит – – професионален опит: 3 години опит в областта на организацията, контрола и управлението в системата на предучилищното и училищното образование или опит в обучението, възпитанието и социализацията на деца/ученици или опит като преподавател във висше училище, свързан с подготовката на педагогически специалисти или минимален ранг – 4 младши.

  1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

– езикова подготовка (владеене на английски, немски или френски език в степен, позволяваща работа със служебни материали);

– професионална квалификация „учител“;

– добри компютърни умения за работа с текстообработващи програми, уеб-базирани платформи, обработка на данни, офис техника и комуникационно оборудване.

  1. Информация за длъжността “Главен инспектор” в дирекция “Инспектиране”:

Участва в разработването, апробирането и усъвършенстването на критерии, индикатори и необходимите формуляри на документи за осъществяване на инспекции, в т.ч. в електронен формат и уеб-базирани платформи. Участва в изготвянето на анализ за качеството на образование в инспектираните детски градини и училища. Участва в подготовката на обобщена информация за оценките и насоките по области на инспектиране за публикуване на официалната страница на НИО.

Размер на минималната заплата, определена за длъжността: 620 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

ІІІ.  Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

ІV.  Необходими  документи за участие в конкурса:

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 14-дневен срок след публикуване на обявлението, в сградата на бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52Б, ет. 7, офис 2 от 09:30 часа до 17:00 часа .

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на НИО – https://nio.government.bg

Допълнителна информация: тел. 02 424 11 83, 02 424 11 82

Споделете:
Търсене
Skip to content