Конкурс за длъжността „Главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатни бройка

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ в дирекция „ИНСПЕКТИРАНЕ“ І. За длъжността „Главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатни бройка Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: да отговаря на изискванията по чл. 7 от Закона за държавния служител; длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7; наименование на длъжностното ниво по … Продължете с четенето на Конкурс за длъжността „Главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатни бройка