Търсене

конкурс за длъжността „директор“ на Национален инспекторат по образованието

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

 

          1. Изисквания за заемане на длъжността

          1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

          – образователно-квалификационна степен „магистър“;

          – професионален опит – 8 години професионален опит, придобит на ръководна длъжност в системата на предучилищното и училищното образование или

          IV старши ранг, в случай че има придобит такъв.

 

          1.2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

          – области на придобито висше образование – Педагогически науки, Социални, стопански и правни науки, Технически науки, Хуманитарни науки, Природни науки, математика и информатика;

          – компютърна грамотност за работа с MS Office.

 

          2. Начин на провеждане на конкурса:

          защита на концепция за стратегическо управление на тема „Концепция за развитие на Националния инспекторат по образованието за период от 5 години“;

          – интервю.

 

          3. Необходими документи за участие в конкурса:

          заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

          декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

          – копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, допълнителни квалификации и правоспособност;

          копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други официални документи);

          копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такъв);

          – други документи за компютърни умения и по преценка на кандидата.

 

          4. Място за подаване на документи:

          Министерство на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа. Телефон за контакт: 02/9217607.

 

          5. Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронните страници на Министерството на образованието и науката и на Националния инспекторат по образованието.

 

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „директор“ на Националния инспекторат по образованието (НИО) е да планира, организира, координира и контролира изпълнението на основните функции и специфичните дейности на НИО като орган за външно инспектиране на детските градини и училищата.

Областите на дейност включват:

1. Ръководство, координация и контрол на цялостната дейност на НИО;

2. Управление на финансовите средства на НИО за правилно, ефективно, ефикасно и икономично разходване;

3. Управление на предоставените за ползване имоти и вещи – държавна собственост;

4. Дейности като орган по назначаването на държавните служители, сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служители на НИО по трудово правоотношение;

5. Създаване на организация и осъществяване на контрол върху дейностите, свързани с външното инспектиране на детските градини и училищата;

6. Предоставяне на анализи за качеството на образованието в детските градини и училищата, както и предоставяне на писмена оценка и насоки от инспекциите.

 

8. Размер на основната заплата, определен за длъжността – от 900 лв. до 2400 лв. за  степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит.

 

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

     Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Споделете:
Търсене
Skip to content