Търсене

конкурс за длъжността “Старши инспектор” в дирекция “Инспектиране” –1 щатна бройка

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ в дирекция “ИНСПЕКТИРАНЕ”

І. За длъжността “Старши инспектор” в дирекция “Инспектиране” –1 щатна бройка.

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
 • да отговаря на изискванията по чл.7 от Закона за държавния служител;
 • образователна степен – бакалавър;
 • придобито висше образование в област – педагогически науки, хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, изкуства от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
 • професионален опит – 2 години опит в системата на предучилищното и училищното образование или опит в обучението, възпитанието и социализацията на деца/ученици или опит като преподавател във висше училище, свързан с подготовката на педагогически специалисти и/или
 • минимален ранг – 4 младши.
 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
 • Езикова подготовка (владеене на английски, немски или френски език в степен, позволяваща работа със служебни материали);
 • професионална квалификация „учител“;
 • добри компютърни умения за работа с текстообработващи програми, обработка на данни в Exel, уеб-базирани платформи: insp.mon.bg, office.com, офис техника и комуникационно оборудване.
 1. Информация за длъжността “Старши инспектор” в дирекция “Инспектиране”:

Участва в разработването, апробирането и усъвършенстването на критерии, индикатори и необходимите формуляри на документи за осъществяване на инспекции, в т.ч. в електронен формат и уеб-базирани платформи. Планира, координира и участва в дейностите по инспектиране на детските градини и училищата. Участва в подготовката на обобщена информация за оценките и насоките по области на инспектиране за публикуване на официалната страница на НИО. Участва в организирането и провеждането на обучение за външен инспектор, вкл. и в разработването на програми за обучението и актуализирането на базата данни с информация за лицата, успешно преминали обучение за външен инспектор. Изготвя доклади, отчети и обработва документи във връзка с дейността на НИО

 

Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 610 лв., съобразно професионалния опит на кандидата.

ІІІ.  Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

ІV.  Необходими  документи за участие в конкурса:

Документите се подават лично от всеки кандидат, или чрез пълномощник в 14-дневен срок след публикуване на обявлението, в сградата на бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52Б, ет. 7, офис 2 от 09:30 часа до 17:00 часа или по електронен път на имейл: v.yanakieva@mon.bg.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на НИО – https://nio.government.bg

Допълнителна информация: тел. 02 424 11 84

Споделете:
Търсене
Skip to content