Търсене

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ДИРЕКТОР“ НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ“ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

І. Изисквания за заемане на длъжността

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

да отговаря на изискванията по чл.7 от Закона за държавния служител;

– образователно – квалификационна степен – „магистър“;

– професионална област – Социални, стопански и правни науки, Хуманитарни науки, Технически науки, Природни науки, математика и информатика от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

– професионален опит – 5 години в областта на управлението на човешки ресурси и/или правно-нормативната дейност или

– минимален ранг – II младши, ако има придобит такъв.

 

  1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, които са предимство за кандидатите:

– езикова подготовка (владеене на английски език в степен, позволяваща да работи със служебни материали);

– добри компютърни умения с текстообработващи програми.

 

  1. II. Информация за длъжността “директор” на дирекция “Административно осигуряване”:

Организира, осъществява и контролира дейността по  осигуряване на необходимите човешки ресурси и правното обслужване, деловодно обслужване,  информационно обслужване, финансово-счетоводно и стопанско обслужване и организиране и осигуряване на охранителния и пропускателния режим в помещенията на НИО. Ръководи, координира и контролира цялостната работа на дирекцията. Организира дейността по изготвяне и предлага за утвърждаване длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите, както и поддържането в актуален вид поименното разписание на длъжностите в НИО. Организира дейността по набиране на служителите и провеждане на конкурси по реда на Кодекса на труда и на Закона за държавния служител. Организира и осъществява дейностите, свързани с изготвянето на административни актове, трудови договори и други документи по възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите, както и на външните инспектори. Осъществява пряк контрол върху дейността по вписвания в Административния регистър. Оказва правна помощ за законосъобразно осъществяване правомощията на директора на НИО. Изготвя правни становища и осъществява процесуално представителство. Изготвя заповеди, отчита размера на ползвания и оставащия отпуск, приема болничните листове, като ги завежда в регистър/дневник на болничните листове при осигурителя. Планира и организира дейности, свързани с повишаване квалификацията и кариерното развитие на служителите. Организира процедури за осъществяване на дисциплинарна отговорност.

Размер на основната заплата, определена за длъжността: 510 – 2700 лв., за I – IV степен от НЗСДА. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит.

 

ІIІ.  Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

ІV.  Необходими  документи за участие в конкурса:

  • заявление за участие в конкурс по образец;
  • декларация по чл.17, ал. 2 от НПКДС по образец;
  • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, допълнителни квалификации и правоспособност;
  • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидатите (трудова, служебна, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други официални документи);
  • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такъв);
  • копия от документи, удостоверяващи допълнителната квалификация на кандидатите.

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 10-дневен срок след публикуване на обявлението, в сградата на бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52Б, ет. 7, офис 2 от 09:30 часа до 17:00 часа .

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на НИО – https://nio.government.bg

Допълнителна информация: тел. 02 424 11 84

Споделете:
Търсене
Skip to content