Търсене

конкурс за „държавен инспектор“ в дирекция Инспектиране“ – 1 щатна бройка

Националният инспекторат по образованието

обявява конкурс за експертна длъжност

в дирекция „Инспектиране“

 

І. За длъжността „държавен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ до 31.05.2027 г., включително или до завръщане на титуляря – 1 щатна бройка

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
 • да отговаря на изискванията по чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6;
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво – 2;
 • образователна степен – магистър;
 • придобито висше образование в област – педагогически науки, хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, изкуства от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
 • професионален опит: 4 години опит в областта на организацията, контрола и управлението в системата на предучилищното и училищното образование или опит в обучението, възпитанието и социализацията на деца/ученици или опит като преподавател във висше училище, свързан с подготовката на педагогически специалисти и/или
 • минимален ранг – III младши.
 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
 • езикова подготовка (владеене на английски, немски или френски език в степен, позволяваща работа със служебни материали);
 • професионална квалификация „учител“;
 • първа или втора професионално-квалификационна степен;
 • добри компютърни умения за работа с текстообработващи програми, обработка на данни в Excel, уеб-базирани платформи: insp.mon.bg, office.com, офис техника и комуникационно оборудване.
 1. Информация за длъжността „държавен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“:

Участва в разработването, апробирането и усъвършенстването на критерии, индикатори и необходимите формуляри на документи за осъществяване на инспекции, в т. ч. в електронен формат и уеб-базирани платформи. Планира, координира и участва в дейностите по инспектиране на детските градини и училищата. Участва в изготвянето на анализ за качеството на образование в инспектираните детски градини и училища. Участва в подготовката на обобщена информация за оценките и насоките по области на инспектиране за публикуване на официалната страница на НИО. Участва в организирането и провеждането на обучение за външен инспектор, включително и в разработването на програми за обучението. Изготвя високопрофесионални експертни анализи, прогнози, оценки и становища по секторни и хоризонтални политики и във връзка с разработването на стратегически документи в съответната област на управлението. Изготвя становища, свързани с дейността на дирекция „Инспектиране“. Участва във вътрешноведомствени и междуведомствени работни групи.

ІІ. Информация за начина на определяне на размера на основната заплата:

Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешни правила за работните заплати на служителите в НИО, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Минималният и максималният размер на основната месечна заплата за длъжността за 2 (втора) степен е от 790 до 2800 лв.

ІІІ.  Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

ІV.  Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС по образец;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • Копия от други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.
 1. Документите следва да бъдат подадени в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса:
 • лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на адрес: НИО гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 7, офис 2, дирекция „Административно осигуряване“ от 9:30 ч. до 17:00 ч.
 • по електронен път на електронна поща: yanakieva@mon.bg като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документи по електронен път, заявителят следва да потвърди, че е запознат с уведомление за поверителност публикувано на интернет страницата на НИО.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52Б, етаж 7, офис 2, НИО, както и на интернет страницата на НИО:  https://nio.government.bg

Допълнителна информация: тел. 02 424 11 84 – дирекция „Административно осигуряване“.

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „държавен инспектор“ – 1 (една) щатна бройка

Споделете:
Търсене
Skip to content