Търсене

КОНКУРС „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“ ОБЛАСТ „УПРАВЛЕНИЕ“ – ВТОРО МЯСТО

Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев

 

Качествена и количествена оценка на областта за инспектиране

Много добра  (89,74%)

Лице за контакт 1: име, фамилия, телефонен номер, електронен адрес

Людмила Дерменджиева, тел. 0893461660, e-mail: dermendjieva@parvo-gd.org

В училището е въведена практика за намаляване на административната тежест: използваме споделено пространство за оперативно планиране,  организиране и ежеседмично отчитане на дейността на сформираните 7 методически обединения и 22 постоянни комисии. Съставът на комисиите се определя в зависимост от желанието,  нагласата и компетентностите на всеки педагогически специалист.

Ефективно и целесъобразно използваме финансовите ресурси за развитие на институцията. Приети са  правила за стимулиране на учениците и персонала. Заделят се средства за допълнителна подкрепа на изявени ученици. Подпомага се обедното хранене. С анкетиране на индивидуалните потребности се планират  средствата за квалификация.

Осигурени са средства и по международни и национални програми и проекти.

Гордеем се със създадените взаимоотношения и култура на сътрудничество, доверие и екипност между членовете на училищната общност.

Осигурени са допълнителни средства за развитието на училището чрез участието в международни и национални програми и проекти. Работим по 9 национални програми,  6 международни проекта и 9 eTwinning проекта с партньори от Европа.

Ефективно използваме ИТ ресурси – компютри,   интерактивни дисплеи, размножителна и копирна техника, интерактивна маса и интерактивен под за ученици с увреждания, учебен софтуер и програми за административна дейност.

Работим в мрежи за партньорско учене и целенасочено продължаващо професионално развитие. Осъществяваме ежегодни дейности с институции за кариерно ориентиране на учениците, обмяна на добри практики с други училища.  

В Първо ОУ няма текучество на персонал. Смятаме, че това е важен атестат за управлението на човешките ресурси. Необходимостта от придобиването на допълнителна квалификация при някои педагогически специалисти е финансово подпомогната от средствата за квалификация. Създадени  са всички необходими условия за труд и почивка на педагогическия и непедагогическия персонал, както и за неформални срещи и креативни занимания от учениците.  Осигурените информационно-технологични ресурси, образователните сайтове Уча се, Академико, продуктите на Microsoft и Office 365, обучителната платформа Presentation Leader  се използват за формиране на дигитални компетентности у учениците и на уменията за извличане, интерпретиране и използване на информация от различни източници. Част от вътрешноквалификационната дейност на учителите е свързана с провеждане на тренинги за работа с технологии и за споделяне на добри практики. Наученото се използва от учителите в  пряката им работа: споделят и използват електронни ресурси и платформи – LearningApps, Kahoot, Nearpod, Office365, Уча се и др., разработват допълнителни ресурси – „живи“  работни листи и екипни задачи. Активна дейност се реализира като вътрешноучилищна квалификация чрез обмяна на опит с провеждане на многобройни открити уроци и дейности, свързани с иновативния план на училището.

Училищното ръководство работи активно за развиване на лидерския потенциал на екипа и осигурява прозрачност на управлението. Стратегията за развитие на училището е плод на целия екип, който регулярно я анализира и адаптира, за да отговори на потребностите на общността и на динамично променящата се среда.  

Учениците не се притесняват да правят конструктивни предложения във връзка със значими за тях дейности. Родителите участват в образователния процес като гост-лектори в учебните часове или като организатори на дейности за посещения извън училище на  работните си места – ферма, пожарна, полиция. Включват се в редица доброволчески инициативи – коледен, великденски базар и др., като тези дни се превръщат в истински празници за училището и обществеността. Средствата се предоставят на нуждаещи се ученици. Организират се разнообразни  ефективни дейности  с участието на родителите – посещение на семейна ферма, организиране на походи „По стъпките на Самуиловите войни“, състезания, здравни лектории от психолога и др. Провеждат се дейности за поддържане на чиста околна среда – почистване на дворното пространство в училището и в близките природни местности, събират се разделно отпадъци. В някои учебни часове се обсъждат възможности за пестене на вода и енергия и др.

Извършва се оценка на индивидуалните потребности на учениците.  Създадени са екипи за предоставяне на допълнителна подкрепа на учениците. В тях са включени психолог, логопед, ресурсен учител или педагогически съветник, съобразно нуждите. Това дава възможност към учениците да се подхожда комплексно. Създадено е сътрудничество със семействата на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа.

Педагогическите специалисти взаимодействат с учители, като обменят опит чрез доклади и презентации на педагогически форуми „Иновации в обучението и познавателното развитие“, организирани от СНЦ „Образование и технологии“ и университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас и др. Тези инициативи повишават мотивацията за работа на учителите и оказват подкрепа за осъществяване на качествен образователен процес. В училището се организират съвместни дейности с музеи, библиотеки, читалища, други училища, детски градини, пожарна, полиция, община. Учениците посещават различни институции и там се провеждат изнесени уроци.

Членовете на училищната ни общност  общуват в позитивна образователна среда, която подобрява мотивацията им. Правилата  са изготвени с участието на учителите, учениците и родителите и са ясни и приети от всички.

Всяко постижение на ученик и учител бива отбелязвано. По повод патронния празник на училището връчихме и годишните награди за „Ученик на годината“ в различни категории и области на познанието на 9 ученици. Още петима получиха почетен знак за „Ученик без отсъствия“, две първокласнички, дали пример за добротворство, като  дариха дългите си коси, бяха наградени в категория „Златно сърце“. Родителите и учителите също получават награди и обществено  признание.

При определен от общината план-прием в първи клас 66 ученици, желаещите родители да запишат децата си при нас са над 100.

Училището ни за втора година е носител на Знак „eTwinning училище“ , с което е признато за лидер в сферата на дигиталната практика, електронната безопасност, иновативните и креативните подходи в образователния процес и професионалното развитие на персонала.

Националната дигитална коалиция ни определи за „Дигитално училище 2020“ за постиженията на учениците ни. През март 2021 г. ДАЗД ни отличи с наградата „Аз гарантирам щастливо детство“, категория „Успешна промяна“.

Удовлетворението от постигнатите резултати ни мотивира да се развиваме. Нашите силни страни –  оперативното планиране и организиране на дейността на училището, оценяването на постигнатите резултати, ефективното и целесъобразно разпределяне на финансите, участието в международни и национални програми и проекти, управлението на информационно-технологичните ресурси – ни стимулират да поддържаме и развиваме създадените условия, да разширяваме кръга на  партньорствата с институции, организации и фирми. Ще работим по посока осигуряване на условия за още по-ефективна комуникация в училищната общност, за още по-активно включване на синдикалните организации при взимане на решения за подобряване качеството на образованието и насърчаване активността на учениците за развитие на лидерски компетентности.

 

 

 

Споделете:
Търсене
Skip to content