Търсене

КОНКУРС „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“ ОБЛАСТ „УПРАВЛЕНИЕ“ – ПЪРВО МЯСТО

Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

Качествена и количествена оценка на областта за инспектиране

Много добра – 98%

Лице за контакт 1: име, фамилия, телефонен номер, електронен адрес

Елка Божикова, 0887253990

pmg.direktor@pmggd.bg

 

Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, е съвременно училище. То е сред първите три училища в страната, които въвеждат успешно облачните технологии в дейността си. В него се осъществява качествено образование благодарение на ефективното управление по посока на стратегии и лидерство, човешки ресурси, финансови ресурси, информационно-технологични ресурси и партньорства. При извършеното инспектиране от НИО в периода 27.01.2022 г. – 04.03.2022 г. оценката, която получи Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“  в област „Управление“, е много добра – 98%. Стремежът на ръководството и на педагогическия екип е да се популяризират такива ефективни модели на управление и да се подкрепя  повишаването на качеството на образованието.

Стратегическото планиране на училището отразява спецификите му, където е заложено финансиране с конкретни стойности, източници, срокове, очаквани резултати. Функционират добре изградени организационни структури – 6 методически обединения, професионална учебна общност, училищни комисии, фокус-групи, Ученически съвет. Споделят се добри практики под различна форма. Осигуряват се информационни и технологични ресурси за образователния процес и административната дейност. Образователната институция работи изцяло в облачното пространство – 700 ученици и 70 учители и служители с акаунти. Използват се пълните функционалности на електронния дневник, позволяващи ефективна комуникация с родителите, проследяване на напредъка на учениците и администриране на образователния процес.

Въведено е електронно управление, включващо електронни взаимодействия  в комбинация с традиционната комуникация. Използва се облачната платформа G Suite за образованието и WEB базирани е-инструменти (база данни „Електронен каталог – книги“, библиотечен софтуер е-LIB/i-LIB Prima 1 и е-LIB/i-LIB2, модул „Гугъл интерфейс“, „Стемо“, електронно четими учебници, електронен дневник, Ucha.se, Google Workspace, Mozabook, GlobiLab1 и др.),  които се прилагат от учителите и ръководството. Всички класни стаи са оборудвани с мултимедийни конфигурации или с интерактивни дъски. Високата степен на използването на технологии в учебните часове удовлетворява учениците.

Учителите работят в професионална учебна общност, обменят идеи и опит чрез взаимно посещение при реализиране на иновативни практики. Създадена е банка от разработени интердисциплинарни уроци (над 300 броя) и проекти (над 15 броя).

Ръководството осъществява системна квалификационна дейност, като проучва потребностите на педагогическите специалисти и ги съобразява с целите на институцията.

Постоянната квалификация на учителите, която е в унисон с прилаганите иновативни методи, дава възможност за кариерно развитие и постигане на високи резултати с учениците. 78% от педагозите притежават професионално-квалификационна степен. Вътрешноинститтуционалната квалификация се осъществява от методическите обединения и от психолога на училището. Прилага се наставничество при подкрепата на млади училтели. Редовно се провеждат обучения от организации, насочени към ръководството, учителите, класните ръководители.

Ръководството споделя иновативни практики от международни форуми и конференции, които се обсъждат с учителите и прилагат в училището, като се следи те да са в синхрон с Държавните образователни стандарти. Ръководният екип подкрепя и мултиплицирането на добри педагогически практики сред други заинтересовани институции.

Родителите са партньори в развитието на гимназията, като активно се включват в различни дейности в училищния и извънучилищния живот.  С подкрепата на Обществения съвет и Настоятелството се реализират инициативи, допринасящи за обогатяването на образователната среда.

Ръководството на образователната институция насърчава Ученическия съвет, който организира множество благотворителни акции, отбелязване на национални и международни празници  и др.

Създадена е училищна култура, насочена към сътрудничество между ръководство, учители,  ученици, родители.

Гимназията поддържа трайни и ефективни партньорства, с които училището сътрудничи активно – Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, Фондацията „Заедно в час“, Център за творческо обучение за внедряване на платформата Google Workspace, за сертифициране на учители за Google Certified Educator Level 1 & 2, за внедряване на модела 1:1, Комисия Fulbright, Съюза на математиците в България, LightSource Charity, Ротари клуб и др. Установени са партньрства с ЮЗУ „Неофит Рилски“, СУ „Св. Климент Охридски“, Химико-технологичен институт, както и с иновативни и неиновативни училища.  Синдикалните организации като партньри ефективно взаимодействат за повишаване на качеството на образованието, включвайки се при изготвянето на стратегически цели и планове.

Финансовите средства от бюджета на училището се планират, разпределят и изразходват ефективно в пълен размер и допринасят за развитието му. Осигурени са средства за подобряване на физическата среда, библиотечно осигуряване, подкрепа за личностно развитие, за осигуряване на стипендии и материални награди, както и за допълнително стимулиране на педагогическите специалисти.

Създадени са стимули чрез ясно разработени критерии за награждаване (почетен знак, почетна значка).

Така се изгражда училищна общност, включваща ръководство, педагогически специалисти, ученици, родители, работещи заедно, за да подобрят средата и образователния процес.

Учителите се вдъхновяват от постигнатите от учениците призови места в олимпиади, състезания, конкурси на  национално и международно ниво. Подкрепяни от ръководството, педагозите работят в екип и имат споделено чувство за обща цел. Учениците си поставят високи цели – качествено образование като етап към успешното им кариерно развитие. Ръководството осигурява класни стаи с положителни послания, въздействащи мотивиращо, а фоайетата са места за учене и общуване в нетрадиционна обстановка. Родителите съдействат за кариерното ориентиране на младежите като представят своите професии в часа на класа и подкрепят ръководството при осигуряването на модерна среда. Мотивация за учители, ученици, родители е изградената наградна система.

Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ получава признание за дейността си от партньорските организации, обществото и други училища. През 2021 г. спечели приза Училище на годината от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.  В националния конкурс на А1 за „Дигитално училище“ ПМГ спечели първо място в категорията „Дигитален урок“.

За дейността си, изявите на учениците в областта на математиката, чуждите езици, природните, хуманитарните и обществените науки, изкуствата и спорта училището получава благодарствени адреси, плакети, статуетки, грамоти от МОН, РУО Благоевград, висши учебни заведения, община Гоце Делчев, община Благоевград, неправителствени организации, фондации, медии, общински исторически музей гр. Гоце Делчев, училища.

Управлението на училището като институция е отговорност и предизвикателство, защото трябва да бъде винаги една крачка напред относно визията, мисията и целите, които си поставя.   Ще заложим на промяна в стандартния образователен модел  – учениците да решават реални проектни задачи от живота. Учителите да бъдат гъвкави, изобретателни, да развиват индивидуалните  ученически заложби и таланти. Родителите да продължават да бъдат отговорни  и всеотдайни партньори на Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content