Търсене

КОНКУРС „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“ ОБЛАСТ „УПРАВЛЕНИЕ“ – ТРЕТО МЯСТО

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА“, София

Качествена и количествена оценка на областта за инспектиране

много добра (84,21%)

Лице за контакт: име, фамилия, телефонен номер, електронен адрес

Даниела Шошовадиректор

GSM: 0893 458 300

e-mail: info@pgdsofia.com

pgd_el.vazova@mail.bg

 

 Мотиви за кандидатстване в тази категория:

устойчивост и споделяне на добрите практики и постигнати резултати на иновативно училище ПГД‘ Ел. Вазова

политика на следване на традициите и развитие към усъвърщенстване с подкрепата на методически указания и препоръки от институции, заети в образователните процеси ( НИО, РУО и др.)

екипност, иновативност и компетентностен подход в реализирането на управленските процеси в училищната общност в посока на професионализъм, качество и ефективност.

Отличаването на ПГД „ Ел. Вазова“ в конкурса „ Знак за качество“ ще се отрази благоприятно и мотивиращо не само на ръководния екип на училището, но и за всички участници в училищната общност, както и в утвърждаването на Гимназията като водеща училищна институция сред училищата, предлагащи професионално обучение и образование, с благоприятен ефект сред бъдещите осмокласници и техните родители/настойници в избора им средно училище.  За утвърждаване на тази тенденция от съществена важност е ролята на съвременния училищен лидер- мениджър и неговия екип, чиято оценка за качество на работа най- често намира отражение в присъждането на отличия с призов характер в конкурси, форуми , конференции и други прояви със състезателен и/или мотивиращ елемент.

Влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование поставя пред българското училище нови предизвикателства. През последните няколко години повод за гордост в Гимназията са: интерес от страна на бъдещите осмокласници и техните родители/настойници в процеса на избор на средно училище  и положителна тенденция при възприемането на училището като  образователна институция, предлагаща качество на образователния процес, безопасна среда  и утвърждаване на нови и съвременни специалности като „ графичен, иновативен и рекламен дизайн“; повишени балообразуващи резултати, които служат за вход в Гимназията; удовлетворяващи резултати от ДЗИ/ДИППК и НВО, както и от курса на цялостния период на обучение; участие и призови места в конкурси, състезания и форуми от областта на науката и творческата активност; участие в инициативи на  училищно, национално и международно ниво на МОН (Национални програми и проекти),  НПО и други институции; кандидатстването за първи път и спечелването на ЕП „ Еразъм +“ в направление “Професионално образование и обучение“ – производствена практика на ученици в чужбина, както и успешната реализация на първият по рода си за Гимназията такъв проект, с тенденция за нови методи и форми за устойчивост и надграждане; приоритет в развитието на проектно- базираното обучение в образователния процес, където се наблюдава тенденция на креативност и висок професионализъм в изработването на презентации видеоклипове, посветени на различни събития и поводи, които могат да се видят на официалния сайт https://pgdsofia.com/, официалната  facebook страница https://www.facebook.com/pgd.el.vazova.sofia и собствен you tube канал https://www.youtube.com/channel/UCQ-mhm0zzJ2IQaZM12wldRQ; индивидуални творчески изяви и възможност за екипна работа в реализацията на проекти на училищно и извънучилищно ниво; определянето на  училището като водещо в сферата на професионалните средни училища при подготовка на кадри на пазара на труда в направление „Дизайн“ ; успешната реализация на учениците, които след завършването на ПГД „ Ел. Вазова“ продължават в ВУЗ в България и чужбина и/или  намират своето място в света на бизнеса, където са наемани от видещи фирми/компании и/или развиват успешен собствен бизнес; разработването и реализирането на идеята за иновация в областта на Иновативно учебно съдържание, учебни програми и учебни планове и Иновативни методи на преподаване и образователна среда,  и включването на училището в Списъка на иновативните училища с внедряваванетона нов модулно- интегративен учебен предмет „Иновативен дизайн“ – модули Зелени технологии в дизайна, Визуална комуникация, Компютърно проектиране и 3D принтиране, Биомиметичен подход в дизайна, Виртуална реалност.  

С промяната на Стратегията и визията на училището се променят и нагласите при възприемането му сред бъдещите осмокласници и техните родители/настойници. Благоприятно въздействие върху мотивацията и желанието за работа в действията на учениците, които са в центъра на образователния процес, на педагогическия екип и непедагогическия персонал са отличните отзиви в общественото пространство и социалните мрежи по отношение на управленската политика и поведение на ръководния екип, където са застъпени принципите на екипност, обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, възможност за изява, безопасна училищна среда, грижа и отговорност към нуждите, нагласите и желанията на всеки член на училищната общност- ученик- учител- родител-външни институции. Единомислието и взаимният компромис в политиката на управление, както и реализация на държавната образователна политика на училищно ниво, постигнати в синхрон с креативния диалог, са успешната формула за просперитета на ПГД „ Ел. Вазова“, както и в постигането на устойчивост и качество при измерването и оценката на резултатите.

Кадровата обезпеченост и повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти чрез успешното реализиране на индивидуалната и/или групова форма на квалификационно- кредитната политика са съществен момент от концепцията на управление. Директорът и ръководния екип на Гимназията са системно и адекватно ангажирани в процесите на проучване ( най- често чрез анкети и разговори във формална/ неформална среда), при избора на форми и начини за удовлетворяване на желанията, потребностите и нагласите на училищния персонал в посока повишаване на знанията и уменията в професионалната им област на работа (обучения с кредити, семинари, конференции и др. форми). Обмяната на идеи, предложения за подобряване на психоклимата в училище, както и възможността за споделяне на практики и опит намират своето отражение в организираните училищни мероприятия за сплотяване и изява на членовете на колектива- тимбилдинг, групови посещения на културно- исторически места и прояви, организиране на уъркшопове и обмяна на педагогически опит  по МО, активно участие в представянето на  резултати от реализирани проекти и др.  В политиката на управление на училището има ясна концепция, в която се подчертава, че  педагогическите специалисти са ангажирани с конкретни отговорности в обединенията, комисиите и екипите и имат делегирани конкретни права, с което директорът създава условия за развитие на ръководните им умения и компетентности. Ученическият съвет се отличава с активност и участва тематично в политиката на управление и реализирането на образователния процес- ден на самоуправлението, възможност за изява в изготвянето на ПДУ и училищната документация, ден на собствените правила и др., както и в социалната ангажираност на училището с кампании и благотворителност.

При спазване на нормативната уредба и принципа на целесъобразност и законносъобразност, ръководния екип на Гимназията предоставя пълна автономия на членовете на методическите обединения, комисии и учебно-предметни екипи при разработването на учебни програми за часовете на РПП, в изготвянето на училищната документация и в частност на тематичните планове, които са основа за провеждането на ефикасни, интерактивни и иновативни учебни часове с елементи на интегративност и творческа свобода. Контролната дейност от страна на директора и зам. директорите има за цел подпомагане и развитие на индивидуалния научно- творчески и организационен потенциал на всеки член на екипа на ПГД „ Ел. Вазова“. Наставничество се прилага при нормативно определените случаи. Финансовата политика, подчинена на СФКУ, се провежда в условия и принципи на законосъобразност и ефективност, чиято преоритетна цел е изпълненито на задачи, подчинени на обезпечаването  на учебно- творческия процес с технически и материално- производствени средства и осигуряването на материали и пособия, напълно съобразени със спецификата и потребностите на всички участници в училищния живот. Развива се и се разширява партньорската мрежа на сътрудничество със света на бизнеса ( училищното ръководство води политика на привличане и въвличане на бизнеса в училищния живот, както и стремеж към максимална осигуреност на фирми и предприятия при провеждането на производствената практика на учениците от 10, 11 и 12 клас; лекционни, дискусионни и бизнес посещения от страна на бизнеса в и/или извън сградата на училището и възможност за осигуряването на бъдещи работни предложения за зрелостниците чрез различни прояви и мероприятия, на които бизнес партньорите на училището са редовни гости- защита на дипломни проекти, провеждане на открити практически уроци и др.)  и различни образователно- културни институции.

Максималната оценка, поставена на Гимназията, от експертите на НИО е повод за удовлетворение от свършената работа, но и огромна отговорност при бъдещото развитие и управленска култура. Направените изводите, както и отразените методически насоки и препоръки към директора, намерили място в Доклада на инспектиращия екип на НИО, имат своята подкрепяща и мотивираща роля, усмислят образователно- управленската политика и дават насоки в процеса на  усъвършенстване на иновативациите, както и устойчивост в реализирането на  стратегическото управление на Гимназията и осъществяването на високоефективен и творчески образователен процес.

В условия на конкурентност и наред с това прозрачност и сътрудничество при реализирането на управленско- образователната политика в ПГД „ Ел. Вазова“, всички участници в училищната общност имат своя преоритет на дейноствие и пълна автономия при делигирането на права и задължения. Успешната формула за просперитета на Гимназията е в ясната и точна концепция на комуникация и създадеването на  благоприятни условия за реализирането и. Има изградена форма на обратна връзка, където всеки участик в образователния процес може свободно и аргументирано да представи идеите и предложенията си за развитие на училището пред административното ръководство. Периодично се проучва мнението на учениците и техните родители/настойници чрез анкети, индивидуални и/или общи по класове и за училището, родителски срещи. Насърчава се участието на всеки член от училищната общност в разработването на Стратегията и визията на училището в посока  допълнителна подкрепа на учениците, предложения и начини за повишаване на образователно- творческата култура, активност и резултатност при учениците, предложения и мнения за  ефективността на  финансовата политика, осигуряването на дисциплина и безопасна училищна среда, проучване на мнения и обсъждане на предложения за училищни ритуали и униформа на учениците и др. В процеса на диалог, където се вземат под внимание всички гледни точки, преставени под формата на становища, предложения, препоръки и идеи, внесени в канцеларията на училището и отнесени на вниманието на директора (индивидуални и/или  обобщени от Обществения съвет на училището), както и съобщения, отразени в официалните електронни комуникационни системи- ел. дневник, социални мрежи, имейл писма и др- гаранция за спазване принципа на екипност и взаиноотговорност, се създават всички документи и правила на училищната общност. Толерират се разговорите, които мотивират и развиват критично мислене сред членове на общността.  Директорът и екипът от педагогически специалисти, отговорни за провеждането на успешна държавна образователна политика, са винаги на разположение за изслушване, споделяне и реализиране на идея/предложение/проект/инициатива в полза благоденствието на учениците и издигане имиджа на училището. Ученици и учители биват награждавани с поздравително-поощрителни морални (грамоти и призове) и материални( културни посещения, награди с финансов измерител и др.)  

Училищното ръководство води политика на публичност, която мотивира, насърчава и вдъхновява ученици и учители, като  отразявана всички участия, постижения, отличия, изяви и инициативи в и/или извънучилищната общност -информацията се подава и публикува на официалните училищни комуникационни канали, като и в МОН, РУО- София- град, информационни сайтове и хартиени печатни издания, новинарски емисии/радио/ ТВ предавания, училищен и междуучилищен видео обмен и обмяна на опит и добри практики. Благоприятните отзиви в социалните мрежи за политиката на управление и осъществяване на качествен образователен процес в ПГД „Ел. Вазова“ са признание за съвместните усилия и резултати от всеобщата работа на всички участници в училищната общност. Високите отличията на директора и педагогическите специалисти ( грамота „Неофит Рилски“ на МОН за високи постижения https://pgdsofia.com/wp-admin/post.php?post=164&action=edit и различни по съдържание призове) доказват правилната концепция за развитие и усъвършенстване процесите в Гимназията. В посещенията и реализирането на проекти/ НП като „Еразъм +“, „Иновации в действие“, „Образование за утрешния ден“, „Учещи се училища“, „Дигитален предприемач“, „Бизнесът преподава“ и др. , представянията и резултатите на участниците винаги се оценяват висико и подобаващо за мащабността на изявата. Полужителните отзиви, коментари и призови отличия се представят на заседанията на Педагогически съвет, Общото събрание и на срещите с членовете на Обществения съвет, и на работните заседания на Ученическия съвет, където редовен гост и участник с възможност за изразяване на мнение, е директорът на Гимназията.

За ПГД „Ел. Вазова“ най- големият стимул за развитие и покоряване на върхове са:

        учениците, поставени в центъра на образователния процес с техните постижения, нужди и потребности, които имат възможност за индивидуална и екипна изява в мероприятия и инициативи в и/или извън училищна среда, подкрепата им от страна на ръководството и учителите за постигане на най- добрите резултати в учебно- творческия процес, съобразно техните интереси, желания и способности, осигуряването на подкрепяща среда и благоприятен климат за развитието им като знаещи, можещи и творящи хора и достойни личности на съвременното общество.

        педагогическите специалисти, със своите права и отговорности, които се мотивират и вдъхновяват от правилното отношение на ръководния екип на училището и общественото признание към тях, изразено в грижа, възможност и творческа свобода в реализирането на учебния час и участие в училищния живот, както и стимулиращ подход  в критериите за оценка на труда и качеството на работата им, изразени с морални и материалн измерители.

        непедагогическият персонал, които ежедневно и цялостно подпомага и допринася за реализиране Стратегията и визията на училището със своите специфични права и отговорности, и които винаги са част от училищния живот на Гимназията, изявите и общите културно- социални и образователни събития и дейности.

        запазване статута на иновативно училище

        грижа, ефективност и отговорност в усилията ни за креативен диалог и сътрудничество с всички участници в образователния процес и партньорите на училищната институция- родители/настойници, бизнес организации, институции, съмишленици и други.

Бъдеща основа за дописване и доразвиване Стратегията и визията на училището в дългосрочен план е смелата амбиция на училищния екип да превърне разработвания и внедрен учебен предмет „Иновативен дизайн“ в индивидуалния учебния план в нова за Списъка на професиите в средното образование специалност „ ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН“- цел, при поставянето на която се изисква постоянство в изпълнението на  много и отговорни задачи, ефективност и професионализъм при реализирането им,  повишаване на квалификацията и на уменията на кадровия състав,с креативност и критичност на мисълта и действията им, както търсене и намиране на начини и подходи за подобряване на материално- техническата база и софтуерна модернизация на учебния процес в условия на бързопроменящи се параметри и изисквания в професионалните знания и умения на учениците ( участия в национални програми и европейски проекти, спонсори, съмишленици и др.).

Снимки, клипове, презентации, модели, разработки и др., които аргументирано подкрепят кандидатурата, могат да се намерят на някои от следните линкове:

https://ruo-sofia-grad.com/

https://pgdsofia.com/

https://pgdsofia.com/

https://www.facebook.com/pgd.el.vazova.sofia

https://www.youtube.com/channel/UCQ-mhm0zzJ2IQaZM12wldRQ

https://aidb.bg/

Споделете:
Търсене
Skip to content