Търсене

КОНКУРС „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“, ОБЛАСТ „ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА“ – ПЪРВО МЯСТО

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Качествена и количествена оценка на областта за инспектиране

Много добра (95,31%)

Лице за контакт 1: име, фамилия, телефонен номер, електронен адрес

Людмила Дерменджиева, тел. 0893461660, e-mail: dermendjieva@parvo-gd.org

През последните четири години създадохме привлекателна, безопасна  и здравословна образователна среда и позитивна атмосфера между участниците в процеса на обучение, възпитание и социализация, защото сме убедени, че всяко дете заслужава най-доброто – както модерна физическа среда, така и позитивни взаимоотношения и подкрепа за личностно развитие.

В училищната ни общност са установени съпричастност, доверие и загриженост за постигане на основната цел – пълноценно развитие на учениците и формиране на ключови компетентности. Педагогическите специалисти и родителската общност насърчават спазването на договорените правила и ценности за осигуряване на позитивна среда, като учениците  са и участници в създаването на правилата.

Гордеем се със създадените отлични условия за обучение, възпитание и социализация на учениците – обновена, модернизирана, ергономична, функционална и достъпна физическа среда:

Ø  Зелен, приветлив училищен двор с паметник на Светите братя Кирил и Методий.

Ø  Тематични коридори: „Уча и играя“, „Аз съм българче“, „Наука“, кътове за отдих.

Ø  Красиво стълбище с послания, вдъхновяващи учениците за добротворство и учение. 

Ø  Приветливи класни стаи, оборудван медицински кабинет, съвременна библиотека, кабинети за ЕПЛР – ресурсен учител, психолог, логопед, педагогически съветник, за занимания по интереси, стая за родители. Осигурен е достъп до обучителни платформи. Разполагаме със съвременни технологии – лаптопи, интерактивен под, интерактивна маса, 3D принтер, образователни роботи.

(Виртуална разходка  https://parvo-gd.com/virtualna-razhodka/)

Решенията за обновяване и модернизиране вземаме на заседание на педагогическия съвет. Всички идеи и предложения биват разглеждани предварително от училищните комисии за иновации и за дизайн на общите пространства. Освен от учителите и непедагогическия персонал предложения за подобряване на образователната среда могат да постъпват и от учениците и родителите. Средствата обикновено се заделят от училищния бюджет – за лаптопи за учителите, тъч дисплеи, за освежаване на класни стаи и коридори, но разработваме и проекти по редица национални програми. Стаите за занимания по интереси са обзаведени и оборудвани по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение“. Един от кабинетите за подкрепа за личностно развитие е по проект „Подкрепа за приобщаващото образование“. Интерактивният под е закупен по европейски проект.

С личен труд и умения колеги  и родители направиха машина за рязане на стиропор, която е изключително полезна и функционална за изработване на красиви, обемни фигури за тематична украса на училището и двора по повод различни празници – Коледа, Баба Марта, Великден, 24 май.

Освен привлекателна физическа среда създаваме и позитивна атмосфера между участниците в процеса на обучение, възпитание и социализация.  Налице е комуникация в училищната общност за разбиране, приемане и реализиране на промените. Учителите и родителите насърчават спазването на договорените правила и ценности за осигуряване на позитивна среда, като учениците реално участват в създаването на правилата и могат чрез училищния ученически съвет да внасят предложения за промени и подобряване. Създадена е организация за система от дежурства на учителите, която осигурява спокойствие и има ефект за превенция на проблемно поведение. В часа на класа педагогическият съветник и психологът организират тренинги,  дискусии и беседи с учениците. Реализираме редица дейности за приобщаване на родителската общност към училищните ценности – включване в общоучилищни дейности – открити уроци, изнесени обучения, походи, изяви за празници – Коледа, Великден, представяне на  професия и др. За превенция на тормоза и насилието и за формиране на гражданска позиция реализираме разнообразни дейности, забавни за учениците, с които отбелязваме Деня на толерантността, Международния ден срещу тормоза в училище – Деня на розовата фланелка, Националния ден на добрата дума, Деня за безопасен интернет, Европейската седмица на програмирането, Деня на бащата, Деня на планетата Земя и др.

Родителите са чести гости в часовете на децата си – като наблюдатели и участници – лектори по теми, по които са експерти. Провеждаме работилници за родители от външни специалисти – известни психолози. Тези срещи са желани и очаквани от родителите.

Провеждаме съвместно с родителите редица благотворителни  инициативи – за  подпомагане на деца от училището, на бежанци от Украйна, на детското отделение в местната болница.

Учениците и учителите споделят опит и се учат от опита на европейски училища – партньори по пет проекта по програма „Еразъм +“. Участват в мобилности и в eTwinning проекти. Планират се и се провеждат превантивни дейности за преодоляване на негативни нагласи и сближаване на децата, организирани от психолога. В училището няма отпаднали ученици.

Поддържаме електронни летописни книги, достъпни на адрес: https://parvo-gd.com/za-nas/letopis.html

Членовете на училищната ни общност  общуват в позитивна образователна среда, която подобрява мотивацията им. Правилата  са изготвени с участието на учителите, учениците и родителите и са ясни и приети от всички.

Всяко постижение на ученик и учител бива отбелязвано. По повод патронния празник на училището връчихме и годишните награди за „Ученик на годината“ в различни категории и области на познанието на 9 ученици. Още петима получиха почетен знак за „Ученик без отсъствия“. Две първокласнички, дали пример за добротворство, като  дариха дългите си коси, бяха наградени в категория „Златно сърце“. Родителите и учителите също получават награди и обществено  признание.

При определен от общината план-прием в 1. клас 66 ученици, желаещите родители да запишат децата си при нас са над 100.

Училището ни за втора година е носител на Знак „eTwinning училище“, с което е признато за лидер в сферата на дигиталната практика, електронната безопасност, иновативните и креативните подходи в образователния процес и професионалното развитие на персонала.

Националната дигитална коалиция ни определи за „Дигитално училище – 2020“ за постиженията на учениците ни. През март 2021 г. ДАЗД ни отличи с наградата „Аз гарантирам щастливо детство“, категория „Успешна промяна“.

Удовлетворени сме от постигнатото и продължаваме да се развиваме – да обновяваме физическата среда и да поддържаме приятната атмосфера на общуване между  ученици, учители и родители с прилагането на утвърдени практики и нови инициативи. Изграждането на екипност, социализацията на учениците, превръщането им в личности с ясна гражданска позиция са приоритети на училището ни като образователна и възпитателна институция. Постигаме ги заедно благодарение на високия професионализъм на педагогическия екип, на активната дейност на екипа за подкрепа за личностно развитие, на работещия ученически съвет и съдействието на родителите.

 

 

Споделете:
Търсене
Skip to content