Търсене

КОНКУРС „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“ ОБЛАСТ „ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА“ – ТРЕТО МЯСТО

107. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАН КРУМ“, СОФИЯ

 

 Качествена и количествена оценка на областта за инспектиране

много добра, 52 точки

Лице за контакт 1: име, фамилия, телефонен номер, електронен адрес

Данко Калапиш, тел. 0884801537, ел. поща: danko_ksx@abv.bg

Училището получи максимална оценка в област „Институционална среда“. Поради тази причина получихме възможност да кандидатстваме за знак за качество на НИО.

Училищнияет екип смята, че училището заслужава да получи знак за качество.

107. ОУ „Хан Крум“ е доказано в столичната образователна система училище на челните позиции. Ние сме желано училище, постигащо високи резултати в образователния процес.

Училището се гордее с постигнатите резултати на изхода на образователните етапи, в които провежда образователен процес – начален и прогимназиален етап. През изминалата учебна година училището е второ по резултати в листата на общинските училища по резултати от НВО в седми клас и на девето място в листата за четвърти клас. В нашето училище се обучава едни от тримата ученици, постигнали максимален резултат на НВО по БЕЛ и математика в четвърти клас.

Училището осъществява превенция на проблемно поведение на учениците, като учителите провеждат беседи с учениците за начина на поведение в училище и на обществени места, обсъждат различни проблемни ситуации и поведението на участниците в тях. Поддържат се позитивни отношения между участниците в образователния процес, възникналите проблеми се решават бързо, не се толерира поведение, провокиращо конфликтни ситуации, темата се обсъжда редовно в часа на класа.

В образователната институция се прилага ефективна училищна политика за предотвратяване на ранното отпадане на учениците. Те се идентифицират, установяват се причините за риска и се прилагат системни мерки. Осигуряват се безплатни закуски на учениците, провеждат се консултации, включват се в инициативите на училището. Училищните документи, свързани с предотвратяване на ранното отпадане на учениците, отчитат дейностите, които се реализират за решаване на проблема. В процеса активно се включват родителите, осъществява се сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане“ и отдел „Закрила на детето“.

Училището прилага успешна училищна политика за личностна и професионална реализация на педагогическите специалисти като проучва удовлетвореността им, създава подходящи условия за труд и почивка. Ръководството отличава и насърчава педагогическите специалисти като им дава възможност да прилагат нови идеи и практики и да ги популяризират. За учители с принос в подобряване на качеството на образователния процес ръководството осигурява материални и морални стимули.

В училището се прилагат подходи и поведенчески модели за осигуряване на позитивна и подкрепяща среда в класа, като се следи за спазването на правилата на поведение, насърчаване на добрите взаимоотношения между учениците. Учителите поощряват позитивната и подкрепящата среда, окуражават учениците, прилагат индивидуализиран подход, съобразен с темпа на учене на всеки ученик. Учениците демонстрират самодисциплина, взаимопомощ,  поведенческа ангажираност. Проявяват активност, инициативност.

Училището провежда целенасочена политика за управление на човешките ресурси чрез ясни правила и процедури за подбор и назначаване, за координация и субординация, възлагане на отговорности и правомощия. Създадена е политика за привличане и задържане на персонала като за последните няколко години няма текучество. Определени са и се прилагат правила за мотивиране на персонала с морални и материални награди. Подкрепя се инициативността и професионалното развитие на педагогическите специалисти.

Най-големият стимул за училището е желанието на родителите децата им да се обучават в 107. ОУ „Хан Крум“. – над 480 кандидати за първи клас за 88 места, над 100 кандидати за пети клас за 20 места. Училището е желано като базово училище от няколко фактултета на СУ „Свети Климент Охридски“. Също така през изминалата учебна година училището е наградено от междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието са плакет „Образователен лидер“, категория „Тенхологично-опосредствано лидерство“. Директорът е награден със сова за издигане предтижа на столичната образователна система и грамота за отлично социално партньорство от Синдикат „Образование“ към КТ Подкрепа.

Нашето училище се стреми към постоянно самоусъвършенстване. От тук нататък предстои да се „върви“ към СТЕМ обучение, чрез внедряване на различни модели, осигуравящи внедряването на СТЕМ обучението. Също така училището има за основна цел да запази нивото на преподаване на математиката, продължаване участието на национални международни състезания и турнири. Както и високото ниво на резултатите от НВО в четвърти и седми клас.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content