Търсене

КОНКУРС „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“1 ОБЛАСТ „ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА“ – ВТОРО МЯСТО

НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ ДИМИТЪР ТАЛЕВ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Качествена и количествена оценка на областта за инспектиране

Много добра (90%)

Лице за контакт 1: име, фамилия, телефонен номер, електронен адрес

Мария Георгиева, тел. +359887093099,

 ел. поща: npgdt@mail.bg

Мотивът да участваме в тази категория е нашата дълбока убеденост в ролята на образователната институция да оказва дълготрайно влияние върху живота на подрастващите и да има за основна цел те да бъдат щастливи и да станат отговорни личности.. В съвременната образователна среда няма място за компромиси в система, която е проектирана да посреща индивидуалните потребности на всяко дете или ученик, както и индивидуалните стилове на учене на децата. Постигнатите от нас резултати по отношение на изграждане на положителна образователна среда е  едно причините в резултат на която имаме и високо ниво  на взаимовръзката между страните в образователния процес.  Качеството на обучението в  НПГ“ Димитър Талев“, град Гоце Делчев, базирано на достъпна и подкрепяща образователна среда, ефективните училищни политики за превенцията на тормоза и насилието и ранното отпадане на ученици както и тясното сътрудничество с различни заинтересовани страни и институции ни изпълва с увереност и стремеж към усъвършенстване и подобряване на условията в  които се обучават вашите ученици.
На първо място в НПГ “ Димитър Талев “ се гордеем с безопасността на училищната среда, която сме създали и на значимостта на вложените в училището усилия за по-нататъшните възможности за образование и кариера;  Горди сме и с отсъствието на значимо различие във възприятията на учениците с различни религиозни, социално-демографски характеристики по отношение на ролята на полаганите в училище усилия за бъдещите образователни и кариерни възможности, както и за развитие на техните индивидуални способности и интереси. Това обуславя силно развитото чувство за принадлежност към училището, както на учениците, така и на педагогическия персонал;   В училището няма регистрирани прояви на насилие и тормоз, а високото ниво и разнообразните дейности , за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа, както но ученици със затруднения, така и на ученици с изявени способности се материализира в успехите да учениците на различни нива.      
Моделът за организиране на училищните процеси за изграждане на ефективна  приобщаваща училищна среда  е модел на работа, структуриран подход, основан на организационното развитие. Реализацията на ниво училище  се ръководи от формиран училищен  екип, съставен от директора, заместник-директорите и ядро от педагогически специалисти и ученици. Моделът работи в училището като система на различни нива – образование, култура, социална сфера, практики и с всички участници.

Целта на модела е   приемане и осигуряване на подкрепа за всички деца и възрастни в образователния процес. От една страна, за приобщаваща училищна среда можем да говорим само когато всяко едно дете се чувства в безопасност, добре дошло и подкрепено в училище, с възможности да развива и изявява себе си. От друга страна,  важно условие е всеки един учител да се чувства подкрепен.  От трета страна, в приобщаващото училище всеки един родител се чувства спокоен за безопасността и развитието на своето дете, чувства се добре дошъл в училището, наясно с възможностите за участие в училищния живот, привлечен от споделена училищна визия за развитие на училището. За функционирането на модела е необходимо създаване на оптимална физическа среда, анализ на възможностите, интересите и способностите на участниците в процеса.      Етапите, през които преминава реализирането на модела са: анализ на  училищната среда; набелязване на цели и приоритети; формиране на екип за работа; план за действие реализиране на дейностите залегнали в плана; мониторинг, анализ, изводи 

Прилагането на модела има за цел, създаването на приобщаваща училищна среда отвътре-навън, защото  координацията на ниво системи, политики и практики в самото училище в съответствие с нормативната уредба има  ключова роля в изграждането на подходящата и ефективна среда.  Всичко това налага пълна координация на училищния  екип с всички заинтересовани страни от училищната общност: Училищно управление, педагогически състав, родителска общност, партньорски организации. 

Мисията на училището е: Формиране на знания, умения и способности, които да гарантират активно участие в учебния процес, както и необходимата перспектива за пълноценна социокултурна интеграция на учениците в обществото.

Затова е важно приобщаването на родителите на учениците към образователно-възпитателния процес и засилена работа с тези, които не подкрепят образованието на своите деца. Прилагане на    превантивни мерки за недопускане отпадането на децата от училище.  Формиране у родителите на нагласи за бъдещето, ценността на образованието и житейската реализация на децата и прякото им ангажиране в образователния процес пд различна форма.

Мотивацията е процес, при който трябва да имаме много добра и подготвена стратегия, за да постигнем успех. Основната мотивационна стратегия е да поддържаме  комуникацията с другите. Хората чувстват, че техните идеи се чуват и те са склонни да проявят заинтересованост и да са мотивирани. Факторите ,които мотивират учители, ученици и родители са: Признаване на способностите; Усещане за постижение; Учене и растеж;  Стимулираща работа; Отговорност и овластяване; Повишение; Чувството за принадлежност към институцията.

От институционална гледна точка учениците и учителите са стимулирани чрез изградена система  за поощрения и награди на учениците с изявени дарби и постижения в образователната дейност.

Утвърдена и приета на ПС е Системата за поощрения и награди на учениците с изявени дарби и постижения в образователната дейност. Това е училищният документ, в който се регламентира вида и реда за предоставяне на морални и материални награди за поощряване на учениците. 

В Неврокопска професионална гимназия голям брой ученици, са получили през 2020/2021 година морални награди, изразяващи се в: Писмена похвала от директора пред класа; Изпращане на поздравителни адреси (благодарствени писма) до родителите за  постиженията на учениците; Изготвяне и връчване на грамоти, сертификати, плакети за постиженията на учениците; Почетно отличие от училището (плакет) и грамота за зрелостниците, завършили с отличен успех за целия курс на обучение; Публикации в сайта на училището и фейсбук страницата на училището за постиженията на отличените ученици- всички снимки и публикации се намират на тези страници и от там може да се проследи училищния живот.

В Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ 14 процента от учениците са получили материални награди (книги, плакети) през предходната учебна година при завършване на учебната година. В училището е утвърдена традиция да се връчват тържествено награди пред всички ученици и присъстващи родители за класиране на призови места и получаване на отличия за значими постижения в национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, фестивали и/или постигнати отлични успехи в учебната дейност.

 Родителската общност е част от честванията и тържествата в училище,  те са част от успехите на своите деца. Те получават от ръководството и педагогическия екип на НПГ „Димитър Талев“ Поздравителни адреси и Благодарствени писма, когато учениците са постигнали отлични резултати в олимпиади, състезания или конкурси, показали са отличен успех в училище или са участвали активно в извънкласни дейности и са популяризирали НПГ „Димитър Талев“.  Родителите са основно звено във всички училищни инициативи, както в учебно-възпитателния процес, когато имат желание и необходимата компетентност за това. Общественият съвет е активен орган в НПГ участва в дейности по план-приема и в училищните мероприятия, тържества, чествания.

Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции и вижданията ни за европейско развитие на училището и за изграждане на личности. Педагогическият екип и Ръководството поемат отговорност за провеждането на училищна политика, в която водеща роля имат модерният и качествен образователен процес, съобразен с динамиката на външната среда и промените в глобален аспект/ пандемии, социални икономически промени/, както и възпитанието и личностното развитие на младите хора. Ангажираме сe с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението. Светът се обновява и променя. Затова аналитично осмисляйки промените, нашата цел е гъвкаво да обновяваме и обогатяваме учебно-възпитателния процес през следващия период, така че да надграждаме възходящия път на гимназията ни. Това, което не се променя обаче е, че образованието винаги е най-добрата инвестиция. НПГ „ Д. Талев“ сега и занапред успешно илюстрира това твърдение. Гимназията провежда успешна политика по отношение на средата на подготовката на учениците по професии и специалности, които са търсени на пазара на труда и предполагат успешна реализация на завършващите училище.

Училището се развива устойчиво и е намерило своето място сред обществеността.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content