Търсене

Механизъм за информиране на регионалните управления на образованието за резултатите от проведените от Националния инспекторат по образованието инспекции

В изпълнение на Приоритет 3. „Сътрудничество и партньорство за осигуряване на по-високо качество“ и Специфична цел 3.1. „Разширяване на партньорството с институциите от системата на предучилищното и училищното образование и заинтересованите страни“ от Годишния план за дейността на Националния инспекторат по образованието (НИО) за учебната 2020/2021 година публикувам настощия  Механизъм за информиране НИО-РУО

Споделете:
Търсене
Skip to content