Търсене

НАРЕДБА № 18 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИНСПЕКТИРАНЕТО НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА (ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г)

Наредбата се приема на основание чл. 22, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 16 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 15 от 2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата (ДВ, бр. 100 от 2016 г.).

Инспектирането на детските градини и училищата в системата на предучилищното и училищното образование при условията и по реда на тази наредба започва от учебната 2021 – 2022 година.

https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2137214541/issue/6470/naredba-%E2%84%96-18-ot-9-septemvri-2021-g-za-inspektiraneto-na-detskite-gradini-i-uchilishtata

 

 

Споделете:
Търсене
Skip to content